Architektura a design

Vzdálenost oken mezi domy, aneb jak moc vám mohou sousedi vidět do talíře?

Od   | 

Víte, že legislativní dodržení vzdálenosti mezi rodinnými domy a z toho vyplývající možnost umístit do mezery mezi domy okna vašeho rodinného domu  významně ovlivní jeho koncepční uspořádání a dispoziční řešení?

Velikost a tvar oken určují i uspořádání interiéru. Díky úzkému oknu sice získáte volnou stěnu, budou vám ale chybět výhledy do okolí.

Odstupy mezi rodinnými domy a vzdálenosti od hranic pozemku jsou uvedeny ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. (v aktuálním znění)  o obecných požadavcích na využívání území. Zde se mimo jiné říká, že je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než sedm metrů a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než dva metry. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na čtyři metry, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností.

Vzdálenost mezi rodinnými domy nesmí být menší než sedm metrů a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než dva metry.

Dále tato vyhláška uvádí, že s ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna a větrací otvory.

Vyhláška také stanovuje minimální vzdálenost stavby od komunikace, a to na tři metry.  

V případě, že máme pozemek pro stavbu izolovaného rodinného domu o šířce alespoň 17 m a dodržíme-li odstupové vzdálenosti 3,5 m od sousedních pozemků, pak šířka domu může být například 10 m. Z toho vyplývá, že nejsme po celém obvodě domu vázání rozmístěním oken, a to jak z obytných místností, tak ze všech dalších užitných prostorů. To má za následek, že nejsme při tvorbě dispozice a funkčního uspořádání místností ničím omezeni a můžeme vytvořit provoz v domě dle svých požadavků a potřeb.

Jiná je však situace u pozemků s menší šířkou, měřeno mezi sousedními pozemky. Pokud se zde umísťuje domek a odstupové vzdálenosti jsou od hranice pozemku menší než 3,5 m, pak řešení dispozice a funkční uspořádání domku je složitější. Na stranách směrem k sousedním stavbám nemohou být situována okna z obytných místností. Z toho vyplývá, že obytné místností můžeme umístit pouze k oběma zbývajícím průčelím, což může řešení dispozice a uspořádání prostorů domku významně omezit.  

Každé legislativní ustanovení připouští výjimky. Při zkrácení odstupových vzdáleností je účelné takovou možnost konzultovat s příslušným stavebním úřadem.

Svažitý pozemek zpravidla sice prodražuje stavbu, to je ale vykoupeno výhledy.

You must be logged in to post a comment Login