Rady a tipy

Za určitých podmínek lze stavět domek i v chráněné krajinné oblasti. Víme, které to jsou.

Od   | 

Zamýšlíte-li výstavbu rodinného či bytového domu v chráněné krajinné oblasti, neznamená to automaticky problémy. Je však nutno hned na počátku zjistit, co budete muset respektovat a jakými pravidly se musíte řídit.

Co je chráněná krajinná oblast?

Chráněná krajinná oblast se vyhlašuje nařízeními vlády a jejím cílem je chránit nejen ojedinělé a výjimečné přírodní hodnoty v konkrétním území, ale znamená to ochranu krajiny jako celku včetně osídlení a zástavby. To však neznamená,  že se výstavba  v území zastaví a krajina musí zůstat zakonzervovaná do vzhledu minulých století. I v CHKO je místo pro kvalitní soudobou architekturu. Je však nutno respektovat vzájemné měřítko osídlení a krajiny. Nové domy nesmí působit v chráněné krajině rušivě a disproporčně. V související harmonické krajině musí být mimo úměrného měřítka respektovány prvky přírody, významné krajinné prvky a kulturní dominanty krajiny.

Kdo řeší konečnou podobu stavby?

Co by mohlo omezit výstavbu našeho vysněného domu se dozvíme na místně příslušném stavebním úřadě. Prvotní  informaci nám poskytnou regulativy územního plánu, pokud ho má obec vypracovaný. Dále je účelná včasná konzultace s regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a seznámit se s pravidly, stanovenými v odborném podkladu tedy Plánu péče o CHKO, která mohou být pro každé CHKO jiná. V nich se neřeší konkrétní detailní podoby domu, ale jeho harmonické zařazení do dané urbanistické struktury a rázu krajiny. Omezení se většinou týkají objemu domu ve vztahu ke krajině a struktuře stávajícího osídlení, jeho umístění a orientace na konkrétním pozemku.

Rozhodnutí se vyplatí respektovat

Je důležité stanovená pravidla respektovat vzhledem k tomu, že také tato Agentura ochrany přírody a krajiny ČR bude pak ke stavbě vydávat  k  jejímu územnímu či stavebnímu řízení své závazné stanovisko dle § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Novou výstavbou by měl být zachován typický vzhled původního místa. Měly by být dodrženy limity a měřítko související okolní zástavby, objem a tvar půdorysu budov a orientace hřebenů střech vůči souvisejícímu veřejnému prostoru a komunikaci. Stavby nemají působit v krajině rušivě, naopak by měly do ní harmonicky zapadnout.

Obvykle většinou pro novou zástavbu platí

  • stavba s přízemím a podkrovím, půdorys obdélníkový,  sedlová střecha  se sklonem 40°-45°,  s komínem  u hřebene střechy, okna dřevěná, obdélníková a umístěná na výšku
  • materiál přírodní, tj. dřevo, přírodní kámen apod.
  • oplocení dřevěné nízké
  • u zahradních úprav použít pouze původní druhy rostlin

Fotogalerie:


You must be logged in to post a comment Login