Architektura a design

Jak velká může být terasa se zastřešením, aniž bychom potřebovali stavební povolení

Od   | 

To, že si přejete u domku velkou zastřešenou terasu ještě neznamená, že ji budete mít. Nejprve je třeba vzít v úvahu dva legislativně nejdůležitější dokumenty, které platí pro předmětné území, a v závislosti na jejich znění, si posléze možná budete moci splnit sen. Poradíme, kam se podívat a na co se soustředit.

Většina z nás touží po velké terase

První z dokumentů je informace z platného územního plánu obce a tom, zda je pozemek zastavitelný a pro jaký účel využití. V územním plánu jsou také stanoveny podmínky pro konkrétní využití území tzv.regulativy. V regulativech jsou pro území s konkrétním pozemkem definovány, mimo jiné, i koeficienty zastavěnosti, které regulují pro danou obec hustotu zástavby. Koeficienty stanovují procentuální poměr všech zastavěných ploch na daném pozemku k jeho celkové výměře a také dále koeficienty mohou definovat procento zpevněných a ozeleněných ploch na pozemku k ploše celého pozemku. Obvykle se v regulativech lokalit pro výstavbu individuálních rodinných domů pohybuje koeficient zastavitelnosti pozemku mezi 25 až 30 %.

Zastřešená terasa se započítává do takzvané zastavěné plochy

Informace z územního plánu o maximálním možném procentu zastavitelnosti pozemku, o minimálním procentu zeleně na pozemku, o maximální výšce staveb a podobně  jsou stavebníkovi poskytnuty příslušným stavebním úřadem nebo úřadem územního plánování. Pokud z poskytnutých informací vyplyne, že je pozemek dostatečně veliký a je možné na něm vybudovat krytou terasu, je třeba se dále zabývat platnou legislativou.

Je-li zastřešení spojeno se zemí, počítá se k zastavěné ploše

Další podmínka pro záměr vybudování kryté terasy vyplývá ze stavebního zákona, z jeho ustanovení § 103, týkající se staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení staveb (citace odst. 1e):

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavby a zařízení o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení….

Pro tento účel je třeba si říci, co je zastavěná plocha. Zastavěná plocha je v §2 odst (7) stavebního zákona definována takto (citace):

Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

Na jihovýchod navrhl architekt terasu, která je díky architektonickému řešení zasunutá do objektu. Velké okno v patře pouští do chodby dostatek denního světla.

Při plánování terasy přemýšlejte nad její orientací vůči světovým stranám

Z uvedeného vyplývá, že je stavba kryté nebo polokryté terasy na konkrétním pozemku, a to bez ohlášení nebo stavebního povolení, možná tehdy, pokud to dovolí velikost předmětného pozemku a podmínky z platného územního plánu a pokud její zastavěná plocha nepřekročí velikost 25 m2 a výšku 5 m.  Pro zdárnost našeho záměru, vybudování kryté terasy, je však nutno se informovat na příslušném stavebním úřadě o všech možnostech a případných podmínkách její výstavby.

 

Čím terasu natřít?


You must be logged in to post a comment Login