Architektura a design

Jak umístit rodinný dům na pozemku, abyste dodrželi všechna pravidla a legislativu

Od   | 

Vysněný dům nemůžete umístit na pozemku, jak chcete. Poloha domu podléhá určitým pravidlům a legislativě, takže ještě před tím, než si dům vysníte, musíte je znát.

Stavební čára

V konkrétním území  musíme zohlednit uspořádání sousední související zástavby. Pokud má obec s naším pozemkem vydaný platný územní plán, musíme respektovat jeho regulativy, které mohou například definovat pro stavbu domu jeho maximální výšku a zastavitelnou plochu, plochu povinné zeleně na pozemku a také jeho umístění na pozemku pomocí  takzvané stavební čáry. Ta stanovuje odstupovou vzdálenost domu na vlastním pozemku od veřejného prostoru či komunikace.

Stavební čárou je liniová spojnice průčelních stěn sousedních budov pro jednoznačnost v hraně na úrovni rostlého nebo upraveného terénu. Podle toho, zda má pás sousedních domů mezi sebou nezastavěné proluky, hovoříme o otevřené stavební čáře. Pokud je související území plně zastavěné, jde o uzavřenou stavební čáru. Tato linie je většinou nepřekročitelná, s výjimkou arkýřů a rizalitů na fasádách.  

Stavební čára není většinou shodná s hranicí pozemků. Z hlediska urbanistické koncepce u konkrétního území se většinou u definování stavební čáry vychází z ustanovení o odstupových vzdálenostech od hranic pozemku dle  §25 Vyhlášky č. 431/2012 Sb. o obecných  požadavcích na využívání území, kde se mimo jiné v odst.(7) říká, že: Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.

Jedná-li se o rohový pozemek a dle regulativů územního plánu jsou u obou průčelí od obou komunikací stanoveny rozdílné stavební čáry, je nutno tyto na obou stranách pozemku dodržet. 

Uliční čára

V zastavitelném území je uliční čára rozhraním mezi veřejným prostorem či komunikací a soukromým pozemkem. U rodinných domů bývá obvyklé na této hranicí umístění oplocení, kterým se bezpečně odděluje soukromá nemovitost od veřejně přístupného prostoru.

Při řešení ohraničení a vymezení soukromého prostoru oproti veřejně přístupné komunikaci či prostranství je třeba si  uvědomit, jakou funkci má pro nás plnit, a to  zohledňujeme-li spíše bezpečnostní hledisko, nebo jen vizuální.  Důležité je vzít pak v úvahu jeho výšku.

Dle platné legislativy se k oplocení pozemků vztahuje ustanovení Vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. V § 24c se mimo jiné říká, že: musí být oploceny být pozemky se stavbami,  kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat…..

Fotogalerie:

 

Jakou sedací soupravu si pořídit do nového domu?


You must be logged in to post a comment Login