Rady a tipy

Kolaudační rozhodnutí a kolaudační souhlas není to samé: Který z nich je snadnější získat?

Od   | 

Novela stavebního zákona přinesla od počátku roku 2018 zjednodušení při povolování užívání staveb. Mnozí, ale stále nemají jasno, jaký je rozdíl mezi kolaudačním rozhodnutím a kolaudačním souhlasem. Pojďme si k nim říci důležité informace a hlavně, který z nich je snadnější získat.

V některých případech stavba rodinného domu nevyžaduje kolaudaci a stavebník ji může užívat po jejím dokončení. Zdroj: Canstockphoto

Náleží-li rodinný dům do seznamu staveb, uvedených v § 104 odst.1 písm. a) stavebního zákona a je-li splněna podmínka, že se nejedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, či o stavbu, u níž bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a nebo nejde o změnu stavby, která je kulturní památkou, pak stavba rodinného domu nevyžaduje kolaudaci a stavebník ji může užívat po jejím dokončení.

 

Zjistí-li příslušný stavební úřad, že stavebník užívá stavbu bez provedení předepsaných zkoušek a měření, pak jde o porušení povinnosti dle § 152 odst. 1 stavebního zákona a za to může být uložena pokuta až do výše ­200 000 Kč.

 

Před započetím užívání stavby

Před započetím užívání stavby je ale nutno, aby stavebník ve smyslu platné legislativy zajistil provedení a vyhodnocení zkoušek a měření, předepsaných zvláštními právními předpisy, jako jsou tlakové zkoušky, revizní zprávy atd.

Avšak u staveb, kde je pro jejich užívání v povolovacím postupu stanovený kolaudační souhlas, proces kolaudace zůstává. Ale nevede se samostatné řízení, stavební úřad je provede formou závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

Kolaudační rozhodnutí

Kolaudační rozhodnutí je vydáváno pro stejný druh staveb jako u kolaudačního souhlasu, ale dochází k němu tehdy, kdy podaná žádost na vydání souhlasu není úplná nebo nejsou-li splněny podmínky k jeho vydání. Kolaudační rozhodnutí je vydáváno v procesu tzv. kolaudačního řízení. Stavební úřad jej zahajuje automaticky tehdy, když zjistí, že nelze kolaudační souhlas vydat. Účastníky řízení jsou pouze stavebník, vlastník stavby, není-li stavebníkem,  a vlastník pozemku, na němž je stavba provedena v případě není-li  stavebníkem a mohou-li být jeho vlastnická práva dotčena. V kolaudačním řízení se závěrečná kontrolní prohlídka provádí vždy.

Pozor na provedení řádných zkoušek a měření

Novela stavebního zákona rozšířila množství staveb, které kolaudaci nevyžadují, ale i tak musí stavebník a další zúčastněné subjekty při výstavbě plnit povinnosti, stanovené ve stavebním zákoně a souvisejících prováděcích předpisech. Dle ustanovení § 132 stavebního zákona stavební úřady provádějí dozor, týkající se ochrany veřejných zájmů a také kontrolu plnění povinností při stavbě, vyplývajících z platné legislativy.

Linie domu vynikají díky kontrastu bílé fasády se dřevem.

Kolaudační rozhodnutí je vydáváno v procesu tzv. kolaudačního řízení.  Zdroj: Master design

Stavební úřad také provádí kontrolní prohlídky rozestavěné stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a také provádí kontrolní prohlídku stavby v případě, kdy je to dle stavebního řádu potřeba. Při tom stavební úřad zjišťuje zejména dodržení rozhodnutí či jiného opatření stavebního úřadu, a také zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace ve smyslu § 133 odst. 2 stavebního zákona.

Přidělení čísla popisného

K žádosti o přidělení čísla popisného, musí stavebník přiložit prohlášení o tom, že byla stavba provedena v souladu s vydaným povolením a dle ověřené projektové dokumentace. Pokud však došlo při provedení stavby k odchylkám od ověřené dokumentace, musí stavebník doložit místo prohlášení projekt skutečného provedení stavby. Pokud půjde o nepodstatné odchylky dle § 118 odst. 7 stavebního zákona, stavební úřad tuto dokumentaci uloží k archivaci. Jestliže však půjde o podstatné odchylky, stavební úřad může zahájit řízení o odstranění stavby či nepovolených odchylek dle § 129 stavebního zákona. V případě provedení stavby v rozporu s jejím povolením, půjde o přestupek, za nějž může být udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Zdroj info: Stavební zákon, ateliér 3D

 

 

 


You must be logged in to post a comment Login