Rady a tipy

Kam situovat terasu, abychom na ní našli klid, soukromí a dispozičně navazovala na interiér domku

Od   | 

Nemůžete se doma dohodnout, na jakou světovou stranu budete mít terasu, a spory vedete i ohledně její velikosti? Existuje pár pravidel, která by vám mohla pomoci spor rozsoudit. 

Chceme-li na pozemku u rodinného domku realizovat vysněnou terasu, je třeba si ověřit velikost i možnosti jejího umístění, a to jak z hlediska platných stavebních předpisů, tak zvážit co umožňuje pozemek u domu a také si uvědomit, pro jaké činnosti chceme terasu využívat. Z hlediska legislativy jde o ustanovení § 79 a §103 stavebního zákona, ustanovení § 20 a § 21  jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. a regulativů územního plánu předmětné obce, pokud ho má vydaný.

U terasy nezapomeňte na zastřešení, zejména, je-li situována na jih. Zdroj: Canstockphoto

Stavební zákon

Je nutno si u místně příslušného stavebního úřadu zjistit případné podmínky jejího povolení. Tam mohou určit, zda dle § 79 Stavebního zákona odst.(2) z hlediska územně plánovacího, realizace terasy nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.

Citace §79, odst.2o, Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje:

Stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízen, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

Dále na stavebním úřadě mohou informovat o tom, zda z hlediska stavebního řízení  je možno dle § 103 Stavebního zákona určit, že  stavba terasy nebude vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavby.

Citace § 103, odst.1e1, Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:

Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení.

Z uvedeného vyplývá, že pro realizaci terasy zastřešené či nezastřešené do velikosti 25 m2 není potřeba žádný povolovací dokument. V případě zastřešení terasy větší než tato výměra, bude nutné povolení, o jehož způsobu je nutno se informovat na na stavebním úřadě.

Navazuje-li terasa na obytnou část, pak v letních měsících skvěle rozšíří obytnou plochu. Zdroj: Canstockphoto

Vyhláška č.501/2006 Sb:

Pokud není pro předmětnou obec vydaný územní plán, pro velikost zastavění pozemku platí  ustanovení § 20 a § 21  odst.5  Vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, kde se uvádí:

Citace:

  … vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; musí být řešeno přednostně jejich vsakováním..

… vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě

  1. a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4
  2. b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3

Terasu plánujte už rovnou při stavbě domku. Zdroj: Canstockphoto

Územní plán

Na stavebním úřadě dále podají informaci o podmínkách zastavění konkrétního pozemku dle územního plánu, pokud ho má obec zpracován. Tam v Podmínkách využití ploch může být definováno procento zastavitelnosti pozemku. Je to poměr  zastavěné plochy vůči celé výměře  pozemku. Většinou je tento poměr mezi 25% a 40%. Zastavěnou plochou se v tomto případě rozumí součet všech ploch na konkrétním pozemku, zastavěných stavbami včetně terasy zastřešenou s nosnou konstrukcí zakotvenou do země.

V případě, že je terasa otevřenou neobezděnou plochou, pokrytou podlahou, dlažbou nebo jiným způsobem na upraveném terénu, nejde o plochu zastavěnou ale o tzv. plochu zpevněnou. Územní plán však může mít ve svých regulativech také stanoveno procento nezastavěné plochy pozemku, t.j. i bez zpevněných ploch, a to velikost terasy může významně ovlivnit.

Květiny na terasu vybírejte s ohledem na jakou světovou stranu je situována. Zdroj: Pixabay

Umístění terasy

Umístění terasy vychází zásadně z podmínek umístění vlastního domu na pozemku a z velikosti a orientace zbývajících ploch kolem domu. Důležitá je vzdálenost sousedních domů, a to z důvodů ochrany soukromí při pobytu na terase. Pro umístění a orientaci terasy u rodinného domu je nutno vycházet ze struktury okolní zástavby,  z velikosti  a zastínění plochy pozemku okolními stavbami,  je třeba zohlednit svažitost pozemku,  dodržet  povinné  odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemku apod. 

Ideální je varianta, kdy můžeme terasu začlenit podél celé strany domu. Pak zde můžeme vybudovat více stanovišť, a to jak pro relaxaci, tak pro hru apod. Zdroj: Canstockphoto

Důležité je také si uvědomit, co chceme na realizované terase činit a jak ji budeme využívat. Může jít o otevření vnitřního obytného prostoru směrem do zahrady, kde bude situováno stolování, grilování, rekreování, pobyt s dětmi apod. Takováto terasa by neměla být situována na stinnou stranu domu, měla by být chráněna od průvanu vhodnou zástěnou a dále chráněna před silným slunečním zářením mobilním či pevným zastřešením. Pokud je terasa prodloužením plochy kolem venkovního bazénu, pak je vhodná slunečná strana. Když je terasa určená pro klidový či studijní pobyt, pak je účelné stinné místo u domu či zástěny.

Zdroj: Canstockphoto

Fotogalerie:

 

 


You must be logged in to post a comment Login