Články

Jak je to s výpovědí z nájmu, pokud máte smlouvu na dobu určitou?

Od   | 

Nechcete bydlet ve svém současném nájmu, ale nájemní smlouvu máte na dobu určitou? Pak vás jistě zajímá odpověď na otázku – jak v takovém případě podat výpověď.

O nájmu a možnosti výpovědi nájemní smlouvy ze strany nájemce a pronajímatele rozhoduje občanský zákoník. Nájemní smlouva je ze zákona vyžadovaná v písemné formě. Pokud se však domluvíte ústně, nelze tuto dohodu pronajímatelem zpochybnit.

Chystáte se pronajímat byt? Začněte přípravou písemné nájemní smlouvy. Zdroj: Unsplash

Výpověď z nájmu na dobu neurčitou je jednodušší

Pokud máte uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, bude se vám výpověď z nájmu podávat snadněji. Podle občanského zákoníku může nájemce podat výpověď z nájmu bez udání důvodu. Výpovědní doba se počítá od prvního dne po měsíci, ve kterém došlo k doručení výpovědi pronajímateli. Výpovědní lhůta trvá 3 měsíce.

 

Která pračka ve SLIM verzi vypere až 10kg prádla?

 

Jak vypovědět nájem, který je uzavřený na dobu určitou?

Za normálních okolností skončí nájem na dobu určitou uplynutím sjednané doby ve smlouvě. Nájemní smlouvy se často uzavírají na jeden kalendářní rok.

Jak vysoké nájemné platíte? Zdroj: Pexels

Občanský zákoník dále uvádí, že nájemce může vypovědět nájem jen tehdy, když se okolnosti na jeho straně změní natolik, že po něm nelze dál požadovat, aby v nájmu setrvával. Výpovědní doba v této situaci je také tříměsíční.

Ze strany nájemce se může jednat o tyto situace:

  • Změní se zdravotní stav nájemce nebo jeho blízkého člověka,
  • změní se situace v rodině nájemce,
  • dojde ke ztrátě nájemcova zaměstnání nebo
  • dojde ke stěhování nájemce za prací do jiného města.

Pokud nemá nájemce vážný důvod k tomu, aby nájem na dobu určitou vypověděl, nemůže tak učinit. Výpověď je možná jen tehdy, pokud sjednaná nájemní smlouva výpověď z nájmu umožňuje. A to i přes to, že je na dobu určitou.

Co když pronajímatel po uplynutí doby nevyzve nájemce k vystěhování?

Pokud uplyne doba nájmu na dobu určitou a nájemce v bytě po skončení přebývá déle než 3 měsíce, automaticky se jeho doba nájmu prodlužuje o stejnou dobu, na jakou byla původně sjednaná. Nejdéle však na 2 roky. Stejná situace platí, pokud pronajímatel nejpozději do 1 měsíce od skončení nájmu písemně nájemce neinformoval o záměru neprodloužení nájemní smlouvy.

Nájemní smlouva musí být v souladu s občanským zákoníkem. Zdroj: Unsplash

Kdy může dát výpověď pronajímatel?

Pronajímatel může vypovědět smlouvu na dobu určitou jen ze závažných důvodů. Za stejných okolností pak může vypovědět smlouvu v případě, že je sjednaná na dobu určitou.

Výpověď ze strany pronajímatele při smlouvě na dobu určitou může přijít:

  • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
  • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
  • má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
  • je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Zdroj: pravo.cz, mesec.cz

 

 

 

You must be logged in to post a comment Login