Rady a tipy

Chcete zvětšit terasu? Je podstatný rozdíl, je-li součástí domu, nebo volně stojí na pozemku

Od   | 

O výhodách terasy nemůže být pochyb, a není-li výrazně velká, zpravidla ji chceme časem zvětšit. Jenže záleží na tom, kde terasa stojí.

Ať už je součástí domu, nebo stojí volně, vždy je nutné se informovat o povolení či formě povolovacího procesu, na místně příslušném stavebním úřadě. Tam určí, zda je na záměr možno použít ustanovení § 79 Stavebního zákona, kde je v odst.(2) stanoveno mimo jiné, které stavby nevyžadují  rozhodnutí o umístění stavby nebo ani územní souhlas.

Na povolení ke zvětšení terasy se ptejte vždy na příslušném úřadě

Co je nutné vzít v úvahu

Při řešení terasy na pozemku u rodinného domu je třeba vycházet z velikosti a charakteru již existující zástavby na pozemku, z rozlohy a zastínění zbývající plochy pozemku, ze svažitosti pozemku, jeho orientace ke světovým stranám avšak také je nutno brát v úvahu povinnost dodržení odstupových vzdáleností stavby od hranic pozemku. 

Bude-li ale terasa volnou neobezděnou plochou, pokrytou dlažbou nebo jiným zpevňujícím materiálem, na upraveném terénu, nejedná se o plochu zastavěnou, ale pouze tzv. zpevněnou. Pak z legislativy nevyplývá  povinnost dodržovat odstupové vzdálenosti od hranic pozemku  dle ustanovení  § 25  Vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území.

V tomto případě můžeme terasu považovat za zpevněnou plochu

Stavební zákon

  • 79, odst.2o, Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje (citace):

Stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízen, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

Které stavby nevyžadují povolení?

Na stavebním úřadě dále také sdělí, je-li možno na záměr aplikovat ustanovení § 103 Stavebního zákona, kde jsou stanoveny stavby, které stavební povolení ani ohlášení stavby nevyžadují.

  • 103, odst.1e1, Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují (citace):

Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení.

 

Územní plán

Pokud jsou u záměru splněny shora citované podmínky, pak obecně řečeno je možná jeho realizace bez povolovacího režimu. Avšak do procesu mohou vstoupit další vlivy a pravidla. Jedním z nich je územní plán obce, pokud ho má obec zpracován. Tam pak v Textové části v kapitole Podmínky využití ploch mohou být stanoveny koeficienty zastavitelnosti. Jedná  se  o  poměr  zastavěné  plochy stavbami k celkové ploše pozemku. Obyčejně se tento poměr pohybuje mezi 25% a 40%.

Prováděcí vyhláška č.501/2006 Sb

V případě, že nemá obec vydaný územní plán, zastavěnost pozemku podléhá ustanovení aktuální Vyhlášky č. 501/2006 Sb.O obecných požadavcích na využívání území, kde je v § 20 a § 21  odst.5 uvedeno, že:

(citace): … vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; musí být řešeno přednostně jejich vsakováním..

… vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě

  1. a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4
  2. b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3

 

Fotogalerie:


You must be logged in to post a comment Login