Architektura a design

Co znamená, když se řekne kolaudace

Od   | 

V obecném povědomí je kolaudace kýženým dokončením stavby a povoleným začátkem jejího užívání v souladu s platnou legislativou. V novele stavebního zákona t.j. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platné od 1.1.2018, se upravuje postup při povolování výstavby.

U výstavby domů pro bydlení a rekreaci o velikosti do 150 m2 zastavěné plochy a dalších staveb uvedených v § 104 stavebního zákona platí, že stavebník má povinnost plánovanou stavbu písemně stavebnímu úřadu ohlásit. Ten se má ve lhůtě do 40 dnů k záměru stavebníka vyjádřit či stavbu případně zakázat. Pokud se do tohoto termínu nevyjádří, může stavebník začít stavět.

Od počátku letošního roku se v novele stavebního zákona také mění postup pro uživání staveb. Dosud platilo, že po dokončení stavby ji stavebník může užívat až na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo u staveb, jejichž vlastnosti budoucí uživatel nemůže ovlivňovat nebo u veřejné infrastruktury apod., na základě kolaudačního souhlasu.

V novele stavebního zákona byl bez náhrady zrušen § 120, který znamenal povinnost oznámení záměru užívaní dokončené stavby. To v novele zákona odpadá a nově stavebník může začít užívat stavbu bez dalšího omezení.

Nově ale u staveb, kde je pro jejich užívání nutný kolaudační souhlas, proces kolaudace zůstává.  V novele jsou definovány dva typy postupu, a to kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí. Rozdíl mezi nimi je ten, že u kolaudačního souhlasu se nevede samostatné řízení, ale kolaudační rozhodnutí je vydáváno ve správním řízení s určeným výčtem účastníků. O formě postupu rozhoduje příslušný stavební úřad.

Mění se také postupy pro užívání rodinných domků. Stavebníci, kteří dokončili stavbu po uplatnění novely SZ po 1.1.2018, budou moci užívat rodinné domy bez dalšího postupu od stavebního úřadu. Po novele tedy nebude stavebník potřebovat ze strany stavebního úřadu již žádné povolení k užívání stavby, nebude mít povinnost oznámit stavebnímu úřadu dokončení stavby a započetí jejího užívání a ani stavební úřad již nebude vykonávat konečnou prohlídku stavby. Bude jen na rozhodnutí stavebníka, od kdy bude stavbu užívat.

K dokončené stavbě může však stavebník od stavebního úřadu obdržet pouze osvědčení, že stavba existuje, nikoli že byla uvedena do užívání.

Dle zákona o obcích se nově vzniklé budově, která pro své provedení vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, přiděluje číslo popisné nebo evidenční. Přiděluje je obec. Na přidělení popisného a evidenčního čísla je aplikován § 121/2 stavebního zákona, který mimo jiné stanovuje, že stavební úřad po předložení podkladů stavebníkem, uvedených v §121/1 odst.1 vyzve příslušnou obec o přidělení popisného nebo evidenčního nebo orientačního čísla. K tomu musí stavebník doložit dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud během stavby došlo k odchylkám od schválené dokumentace a také geometrický plán. Žádost o přidělení  popisného nebo evidenčního nebo orientačního čísla podává stavebník u obecního úřadu.

Při dokončení stavby rodinného domu nepodléhající kolaudaci je si však třeba uvědomit, že stavbu je možné bezpečné užívat až po provedení všech náležitých měření a revizí, ani by nemělo dojít k neuváženému užívání nedokončených staveb.     


You must be logged in to post a comment Login