Rady a tipy

Za jakých podmínek mohu hned oplotit svůj pozemek

Od   | 

Chybí plot mezi vaším a sousedovým pozemkem a jeho pes vám běhá po zahradě a vy s tím nesouhlasíte? Podle současné legislativy není nutné mít oplocený pozemek, a tak to v některých případech končí u soudu, který může oplocení nařídit. V některých případech ho lze postavit ihned, jindy je ale potřeba zažádat stavební úřad o územní souhlas. 

Povolení drobných staveb, mezi něž patří i oplocení pozemků, je dle současné legislativy poměrně jednoduché. V případě, že neplánujete plot vyšší než dva metry, že váš pozemek nesousedí s veřejnou komunikací a jejím chodníkem, že se daný pozemek nenachází v památkově chráněném území nebo památkové zóně, že se tento pozemek nenachází v nezastavěném území obce nebo nebude oplocení vyžadovat zemní práce a terénní úpravy, pak můžete plot vybudovat bez povolení. Stavba bude možná bez souhlasu sousedů. Nebudete potřebovat územní rozhodnutí nebo územní souhlas ani ohlášení stavby.

Podle současné legislativy nemusíte mít svůj pozemek oplocený. V případě, že má soused psa, je bezpochyby rozumnější mít zahradu za plotem. Zdroj: Pixabay

Kdy je třeba zažádat stavební úřad o územní souhlas

Pokud není některá z těchto citovaných podmínek splněna, budete muset požádat stavební úřad o územní souhlas. Jako například u pozemku navazujícího na komunikaci, která je legislativně veřejným prostorem, z níž je přístupný nebo se řešený pozemek nachází vně hranice zastavěné území obce. Stavební zákon k této problematice v §103 uvádí konkrétní výčet staveb a zařízení, terénních úprav a udržovacích prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby. Na stavbu oplocení se pak vztahuje v tomto paragrafu odst.1 písmeno e) bod 14., dle něhož na stavbu plotu nemusí být vydáno povolení stavby, avšak dle ustanovení § 96 stavebního zákona je nutný územní souhlas.

K územnímu souhlasu je třeba vyplnit jen pár formulářů. Zdroj: Canstockphoto

Ale není třeba mít z tohoto kroku obavy, většinou jde o jednoduchý administrativní postup. Žádost podává vlastník pozemku místně příslušnému stavebnímu na formuláři, který uveden v příloze č. 7 prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č.503/2006 Sb. a vytištěný je k dispozici na všech stavebních úřadech. Součástí žádosti jsou i přílohy, jejichž výčet je uveden v části B formuláře žádosti. Je praktické se na stavebním úřadě dohodnout, jaké přílohy bude pro konkrétní pozemek na vydání souhlasu potřeba doložit. Většinou je nutné mít souhlasy vlastníků sousedních staveb, které se vyznačují na situační výkres s předmětnou stavbou plotu.  Jestliže je podaná žádost úplná a záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona, stavební úřad vydá ve lhůtě do 30 dnů územní souhlas. Ten pak platí 12 měsíců od jeho vydání.

Plot skrz který je vidět na zahradu sice neutají vaše soukromí, zato zčásti ochrání nemovitost před nevítanou návštěvou. Zdroj: Pixabay

Kdo nese náklady na vybudování plotu mezi sousedními pozemky?

V minulých letech dle zákona platilo takzvané pravidlo pravé ruky. To znamená při pohledu z ulice ta část plotu po vaší pravé straně byla měla být vaším vlastnictvím. Avšak nyní toto platná legislativa nestanovuje. Nechává se to na dohodě mezi sousedy. Vlastník plotu jej musí  udržovat v dobrém a funkčním stavu. Pokud není u starších stávajících plotů z pletiva a sloupků jasné jejich vlastnictví, pak platí pravidlo, že plot patří tomu, na jehož straně jsou sloupky. Ať to legislativa vyžaduje či nikoliv, vždy je dobré sousedy o záměru informovat, získat souhlas se stavbou a tím tak  předejít případným sousedským neshodám.

Stavba plotu se nyní nechává na dohodě mezi sousedy. Zdroj: Canstockphoto

Je povinnost vlastníka pozemku vybudovat jeho oplocení?

Dle současné legislativy není povinnost mít pozemek oplocený. Ta vzniká pouze tehdy, pokud to vlastníkovi nařídí soud, a to například na základě návrhu souseda, který nemohl nerušeně na svém pozemku vykonávat vlastnické právo. Např. jde o nekontrolovaný vnik domácích zvířat na sousední pozemek apod.  

Část oplocení směrem do ulice či ke komunikaci je vždy stavbou. Vztahuje se k němu vydání uvedeného územního souhlasu. Pokud není na vlastní vzhled plotu vydán v územním či regulačním plánu regulativ, je třeba jeho řešení přizpůsobit charakteru budoucí zástavby na řešeném pozemku a vzhledově sladit oplocení s ploty v sousedství.

Plot obrostlý zelení pohladí po duši. Zdroj: Pixabay

Fotogalerie:

 

 

Nahlédněte s námi do kuchyně v nedávno dokončeném rodinném domku


You must be logged in to post a comment Login