Rady a tipy

Vrácení kauce po ukončení nájmu? Jak postupovat

Od   | 

Bydleli jste v pronájmu? Pak jste s velkou pravděpodobností platili před samotným stěhováním kauci. Ta je obvykle vratná – to znamená, že vám ji musí pronajímatel vrátit v okamžiku, kdy se stěhujete z pronájmu pryč. Co všechno byste měli o kauci a jejím vrácení vědět?

Kauce, jinými slovy jistota, je forma zajištění pohledávky pronajímatele vůči nájemci. Pronajímatel bytu s sebou totiž nese riziko, že nájemce způsobí věcnou škodu v bytě, nebo že nesplní svoje finanční závazky proti pronajímateli. Občanský zákoník tedy pronajímateli umožňuje vyžadovat po nájemci peněžitou částku – kauci.

Kauce může být maximálně ve výši trojnásobku vašeho měsíčního nájmu. Zdroj: Unsplash

Jak vysoká může být kauce?

Výška kauce se většinou pohybuje ve výši jednoho nebo dvou měsíčních nájmů – v případě nadstandardně vybaveného bytu může být tato částka i vyšší, nikdy však nemůže činit více než 3 měsíční nájmy. Ve vaší nájemní smlouvě by měla být specifikována nejen výše kauce, ale také údaj o tom, zda se kauce v průběhu vašeho nájemního vztahu doplňuje (třeba při vyčerpání její části), nebo jak je úročena. Ve smlouvě by mělo být specifikováno také to, zda je nezaplacení nebo nedoplnění kauce považováno za hrubé porušení povinností nájemce, které může být příčinou výpovědi z nájmu.

K čemu kauce slouží?

Vratná kauce slouží jako záruka pro pronajímatele. Jde o typ jakési zálohy, kterou může pronajímatel použít k uhrazení škod vzniklých v bytě nájemcem, nebo v případě, že nájemce nezaplatil nájem, zálohy na služby, případně jejich vyúčtování. Vždy ale platí povinnost pronajímatele kauci vrátit zpět nájemci – a to po skončení nájmu.

Kauce nesmí být použita k uhrazení oprav spojených s běžnou údržbou a používáním bytu. Zdroj: Pexels

Co byste měli vědět

  • Výše kauce by měla být sjednána v nájemní smlouvě. Tam by mělo být ukotveno také to, v jakých případech může být z kauce čerpáno, za jakých podmínek bude kauce vrácena, ale také to, kdy musí být vrácena.
  • Horní hranice pro stanovení výše kauce činí dle občanského zákoníku trojnásobek měsíčního nájemného – nepočítají se sem zálohy na služby.
  • Pronajímatel má ze zákona povinnost vrátit kauci po skončení nájmu, a to bez zbytečného odkladu. To v případě, že pokud není v nájemní smlouvě tento bod sjednán jinak.
  • Vrácení kauce se váže ke skončení nájmu, ne k vyklizení bytu.
  • Kvůli problematice s vrácením kauce vám doporučujeme sepsat předávací protokol, kde bude seznam případných škod, ale také výška jejich úhrady.

Co o vrácení kauce možná nevíte

Po skončení nájmu má nájemce právo nejen na vrácení kauce, ale také má nárok na vyplacení úroků z poskytnuté kauce – a to za dobu od jejího poskytnutí po vrácení. Výši úroků můžete také zahrnout do nájemní smlouvy, v opačném případě se výše úroků stanovuje dle zákonné stavby. Tyto úroky vychází z principu bankovního úvěru. Vzhledem k tomu, že je jako kauce poskytována finanční částka, se kterou může pronajímatel nakládat libovolně, vzniká nájemci právo na úroky.

Vše související s kaucí si nechte zapracovat do nájemní smlouvy. Zdroj: Pexels

Pronajímatel má právo kauci započíst k úhradě dlužného nájemného a nedoplatků při jejich vyúčtování. Jestliže dojde k poškození pronajímaného bytu, nebo jeho vybavení, může pronajímatel kauci použít na jejich uhrazení. Nájemcem způsobené škody však musí pronajímatel prokázat – ideálně za pomoci fotografií nebo svědků. Pokud si však myslíte, že si může nějaké důvody pronajímatel „jen tak“ vymyslet, není to pravda. Pronajímatel si kauci nesmí ponechat z důvodů běžného opotřebení bytu, které vzniklo jeho běžným užíváním. V takovém případě za vady odpovídá majitel bytu a kauce na tyto náklady nesmí být použita.


You must be logged in to post a comment Login