Rady a tipy

Vede k vašemu domu úzká příjezdová cesta? Možná máte nárok na širší

Od   | 

Sjednáte-li dovoz velkého předmětu už předem hlásíte, že je příjezdová cesta úzká a popeláři k vám ani nezkoušejí zajet? Jaká je minimální šířka příjezdové komunikace? Možná byste měli nárok na lepší podmínky.

Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace, široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. Zdroj: Canstockphoto

Každá stavba pro bydlení musí mít vyřešeno napojení na veřejnou komunikaci. Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č.500/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území stanoví, že:

(7) Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace, široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.

Ale v odstavci (2) téže vyhlášky se říká, že:

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit na 6,5 m. Ve skutečnosti se jedná o vymezený pruh pozemku mezi protilehlými stavebními parcelami. Tam je možno umístit těleso nové komunikace, které je samozřejmě užší. K němu je tak možno přiřadit chodník, pásy zeleně, do nichž lze uložit inženýrské sítě, zálivy pro zastavení vozidel apod.

Uspořádání pásů komunikace vychází z ustanovení ČSN 736110 – Projektování místních komunikací. Zde platí, že šíře tělesa obousměrné komunikace může být 5,5 m, šířka jízdního pruhu pak pouze 2,75 m. Také ale jednopruhová obousměrná komunikace, s místy částečného rozšíření pro výhybny,  může mít šířku pouze čtyři metry. Vždy bude záležet na intenzitě provozu v konkrétní obci a místě.

Na šíři příjezdové cesty má velký vliv i stání aut v ulici. Zdroj: Canstockphoto

Jak ovlivňuje parkování vozidel šířku komunikace

Šířku komunikace ale také ovlivňují pravidla o parkování vozidel, vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb. – o silničním provozu. V §25 – o zastavení a stání se říká:

(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký

Při řešení možností napojení konkrétního pozemku na komunikaci je nutno ze všeho nejdříve jednat s místně příslušným stavebním úřadem, odborem dopravy, s dopravním inspektorátem policie ČR, ale také s hasičským záchranným sborem, který má své interní předpisy ohledně dostupnosti stavby pro případ požáru.

Každá konkrétní situace vyžaduje vlastní řešení, zvláště u napojení pozemků na komunikace v prolukách ve stávající starší zástavbě, která vznikla v době působnosti předcházející legislativy a kdy není možné mezi zástavbou respektovat nyní požadované šířky veřejných komunikací.

Jiná je situace u dosud nezastavěných lokalit s více pozemky pro zástavbu rodinnými domy. Ty bývají většinou řešeny v územním plánu obcí a bývá u nich v regulativech požadováno vypracování územní studie, která bude koncipovat uspořádání jak pozemků v konkrétní lokalitě, tak situování místních komunikací a umístění inženýrských sítí. I u dělení pozemků v menších lokalitách pro dva a více rodinných domků je nutno pečlivě řešit uspořádání jednotlivých pozemků a umístění přístupových komunikací. A to proto, aby v konkrétní lokalitě nevhodným umístěním jednoho domku, nebylo zabráněno možnosti umístění dalších okolních staveb.

Zdroj: Stavební zákon, Zákon o silničním provozu

Fotogalerie:

 

 

 


You must be logged in to post a comment Login