Architektura a design

Je váš pozemek přístupný z jihu? Nevadí! Poradíme, jak tuto vadu využít ve váš prospěch!

Od   | 

Má-li parcela na stavbu vysněného rodinného domu tu vadu, že je přístupná z veřejné komunikace z nejcennější světové strany, tedy z jihu, nezoufejte. I když zabírá přístup a příjezd k domu nejvíce osluněnou část pozemku a vstupní prostory s případnou garáží nejcennější část dispozice domu, lze jeho vhodné a potřebné uspořádání výrazně ovlivnit promyšleným řešením.

Ještě před stavbou sledujte související legislativní i urbanistická omezení

Při umísťování domu na konkrétním pozemku je třeba nejprve sledovat související legislativní i urbanistické omezení v daném území, které může stavbu výrazně ovlivnit. Jednak jde o zastavitelnost pozemku dle regulativů územního nebo regulačního plánu, o dodržení podmínek vyhlášky „O obecných požadavcích na využívání území“ a pak konkrétní uspořádání související sousední zástavby.

Bude šíře pozemku dostatečná i pro umístění obytných místností?

U využitelnosti pozemku s přístupem od jihu je také důležitá jeho dostatečná šířka, a to taková, která ještě umožní umístění obytných místností v dispozici domu při vstupním jižním prosluněném průčelí domu. To vše za předpokladu dodržení odstupových vzdálenosti od hranic pozemku dle platného ustanovení  §25 Vyhlášky č. 431/2012 Sb. O obecných  požadavcích na využívání území, kde zejména odst.(2) říká, že :

Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností.

Budete-li dům stavět „do šířky“, vezměte v úvahu regule určující odstupové vzdálenosti

Umístění domu domu na parcele a jeho dispozice

Při umísťování domu na pozemku s přístupem od jihu je sice nutné dodržet stavební čáru, pokud je limitována související zástavbou či regulativy územního nebo regulačního plánu, ale je také vhodné sledovat možnost co největšího odstupu domu od obslužné komunikace. Aby tak z jižní osluněné strany domu mohla na pozemku vzniknout co největší venkovní uživatelná plocha. U řešení dispozice domu se vstupem od jihu je třeba co nejvíc uvolnit jižní stranu domu pro obytné prostory. To znamená například prostor garáže úplně vyčlenit z hmoty domu a situovat ji poblíž ke komunikaci na pozemek zvlášť jako vlastní objekt. Tímto řešením lze pak za garáží také vymezit odcloněné zákoutí pro pobyt venku. Pokud zůstane garáž jako součást hlavní hmoty domu, je vhodné ji situovat do takové polohy v dispozici domu tak, aby zabírala co nejméně osluněné plochy domu. Na příklad do nárožní polohy při orientaci jih-západ či jih -východ.

Vhodná je možnost co největšího odstupu domu od obslužné komunikace

Při umístění domu na pozemek je třeba si uvědomit, že součástí obytných prostorů bude i vyžívání zahrady. U orientace pozemku sever – jih je pak vhodné zvolit západní stranu domu i zahrady pro společensko-rodinnou funkci a vyčlenit jí na zahradě také větší plochu. Východní stranu pak využívat jako stranu klidnější, soukromou, klidovou a pro spaní. Zadní stranou domu je stinná strana severní, kam by se měly orientovat a umísťovat hlavně prostory nepobytové, tedy sociální zázemí, skladovací místnosti a technické provozy. Na tuto stranu však lze umístit i prostory pracovní, které vyžadují stálé neproměnné denní osvětlení.

Umístění společenského prostoru by mělo být na jih, případně jiho-západ.


You must be logged in to post a comment Login