Architektura a design

Vadí vám sousedův neoplocený pozemek? Které nemovitosti musí mít plot a které ne?

Od   | 

Sousedi nemají oplocený pozemek, takže vám po zahradě běhá jejich pes a vy se tam bojíte pustit děti samotné… Máte tento nebo podobný problém a nevíte, jak ho řešit? Jaká ustanovení vám pomohou zatahat za nitky, abyste konečně bydleli beze strachu?

 

Platná legislativa na oplocení pozemků

Dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území § 24c musí být oploceny pozemky se stavbami

a) které mohou působit nepříznivě na životní prostředí, zejména stavby pro výrobu s nečistým provozem, čistírny odpadních vod, asanační podniky

b) kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat

c) které je třeba chránit před okolními vlivy, zejména stavby pro výrobu potravin

d) které je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob, zejména jaderná zařízení, regulační a měřicí stanice

Podle Stavebního zákona §79 odst. f2) rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše. Z toho vyplývá, že na realizaci oplocení vyššího než 2 m nebo oplocení pozemků přístupných z veřejné komunikace musí být vydán územní souhlas. Příslušný stavební úřad sdělí podmínky a požadavky pro jeho vydání.

Jaká je dostatečná výška plotu?

Tolik z legislativy. My jsme však také při úvahách o oplocení vedeni přirozeným úmyslem viditelně si ohraničit svůj majetek a bezpečně jej oddělit od veřejně přístupného prostoru. 

Před budováním plotu bychom si měli říci, jakou funkci má pro naši nemovitost plnit. To jest, zda počítáme i s bezpečnostním hlediskem nebo jen s vizuální stránkou. Proto je u oplocení rozhodující jeho výška. Pro zamezení vstupu cizím osobám by minimální výška oplocení neměla být nižší než 1,5 m. U výšky 1,8 m a vyšších si už zajistíme kolem domu dostatečné soukromí. Také je důležité si při řešení plotů uvědomit, zda budeme chtít být v novém prostředí otevřenější a zda nám nebude vadit přítomnost kolemjdoucích či zda budeme chtít být důrazně odděleni od okolí

Významnou roli při rozhodování o vzhledu plotu hraje způsob jeho členění a výběr materiálu. Ze široké nabídky materiálů je možno volit mezi  dřevem, cihlou, betonem, kamením, pletivem či různým kovem. Efektně působí také živý plot. Základním hlediskem při řešení plotu by měl být jeho výrazový soulad jak s vlastní nemovitostí, tak i s charakterem zástavby a oplocením nemovitostí sousedních a blízkého okolí.

Všechny objekty na řešeném pozemku, tedy hlavní budova, drobná architektura technické vybavenosti, zídky, schody, dlažby atd. tvoří dohromady jeden celek a ten by měl být z hlediska užitých materiálů harmonický.  Neměl by také působit rušivě v blízkém okolí. Měl by vzhledově korespondovat i s domy okolními a sousedními ploty.


Zeptali jsem se předních českých architektů:


You must be logged in to post a comment Login