Architektura a design

V jakých případech potřebujete povolení k zastřešení terasy u rodinného domu

Od   | 

Blíží se velká horka, a tak vás možná napadlo, že terasu, na které doposud stínil jeden slunečník, raději zastřešíte. K tomu, abyste to mohli udělat, bude v některých případech zapotřebí povolení. Úmyslu se ale i tak nevzdávejte. Pevná střecha se totiž může hodit i v jiných než letních měsících.

Zastřešení můžete doplnit postranními screenovými roletami. Zdroj: Maron

Chcete-li si vybudovat krytou terasu v návaznosti na stávající rodinný dům, je třeba se nejprve informovat  u příslušného stavebního úřadu o možnosti a podmínkách zastavění pozemku u konkrétního rodinného domu.

 

Markýza, nebo pergola? Co je pro vás lepší?

 

Splňujete podmínky?

Obecně dle Stavebního zákona platí, že je možno ji z hlediska územního plánování vybudovat bez rozhodnutí o umístění stavby a územního souhlasu, pokud splníte jeho podmínku, definovanou v § 79, odst (2), kde je stanoveno, které stavby Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují (citace):

  1. o) Stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízen, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci….

Nejprve musíte zjistit, zda splňujete podmínky pro stavbu. S tím vám pomohou na stavebním úřadě. Zdroj: Canstockphoto

 Kdy nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení stavby

Dále Stavební zákon v oddíle Stavebního řádu v §103 určuje, které stavby, zařízení a udržovací práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby (citace):

  1. e) stavby a zařízení, a to 1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení;

 

Rolety, které nepustí dovnitř slunce, ale uvidíte skrz ně ven

 

Nahlédněte do územního plánu

Takto podmínky vybudování zastřešené terasy u rodinného domu zjednodušeně řeší stavební zákon. Avšak z hlediska dalších podmínek v předmětném území  je nutno se na příslušném stavebním úřadě také informovat o regulaci, stanovenou v platném územním plánu, pokud ho obec má zpracován. V textové části územního plánu, v kapitole Podmínky využití ploch pro bydlení, může být stanoveno maximální procento zastavitelnosti pozemku. Je určeno tzv. koeficientem zastavitelnosti,  jde o poměr zastavěné plochy stavbami na pozemku  k celkové ploše pozemku. U rodinných domů se zastavitelnost pohybuje mezi 25 % až 40 %. Zbývající plocha je pak určena pro zeleň, která na pozemku zaručí vsakování dešťových vod.

Dále je třeba na stavební úřadě zjistit, zda stavbu terasy neovlivní takzvané limity v území či na vlastním pozemku, kterými jsou např. vedení inženýrských sítí s ochrannými pásmy, stanovená břemena na pozemku, ochranná pásma komunikací apod. Zdroj: Canstockphoto

Vyhláška č. 501/2006 Sb.:

Nemá-li obec platný územní plán, vztahuje se na zastavěnost pozemku pro stavbu rodinných domů, obecný předpis, kterým je Vyhláška č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území, kde se v § 20 odst.5 uvádí:

vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; musí být řešeno přednostně jejich vsakováním.

K zastřešení pergoly můžete využít i moderní pergolu s posuvnými lamelami. Zdroj: Maron

Dále se v § 21 odst. 3 uvádí:

…vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě

  1. a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4
  2. b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3

Tyto právní předpisy v konkrétním území regulují stabilitu jeho vodohospodářských poměrů, ale takto se také nepřímo stanovuje urbanistické uspořádání sídla a hustota osídlení. Dále je třeba na stavebním úřadě zjistit, zda stavbu terasy neovlivní takzvané limity v území či na vlastním pozemku, kterými jsou např. vedení inženýrských sítí s ochrannými pásmy, stanovená břemena na pozemku, ochranná pásma komunikací apod.

Z uvedených informací je zřejmé, že je stavba zastřešené terasy u rodinného domu bez povolovacího režimu možná, a to pokud to umožňuje velikost konkrétního pozemku,  podmínky z územního plánu obce a pokud plocha terasy nepřekročí velikost 25 m2 a výšku 5 m. 

 

Venkovní dlažba se pokládá na terče. Víme, jak na to

 

Respektujte odstupové vzdálenosti

Při řešení konkrétního situování terasy k rodinnému domu je také povinnost respektovat odstupové vzdálenosti stavby terasy od hranic pozemku, komunikace  a vzdálenost domů mezi sebou. Ve Vyhlášce č. 431/2012 Sb. O obecných  požadavcích na využívání území se v odst.(2) říká, že:

Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností;

Zdroj info: Stavební zákon, Ateliér 3

Fotogalerie:

 

Do jaké nádrže zachytávat dešťovou vodu?

 

 

 

 


You must be logged in to post a comment Login