Rady a tipy

Úzká příjezdová cesta? Možná máte nárok na širší.

Od   | 

Sjednáte-li dovoz velkého předmětu už předem hlásíte, že je příjezdová cesta úzká a popeláři k vám ani nezkoušejí zajet? Jaká je minimální šířka příjezdové komunikace? Možná byste měli nárok na lepší podmínky.

Příjezdová cesta musí být nejméně 2,5 široká. Zdroj: Canstockphoto

Každá stavba pro bydlení musí mít vyřešeno napojení na veřejnou komunikaci. Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č.500/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území stanoví, že:

(7) Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace, široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.

Ale v odstavci (2) téže vyhlášky se říká, že:

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit na 6,5 m. Ve skutečnosti se jedná o vymezený pruh pozemku mezi protilehlými stavebními parcelami. Tam je možno umístit těleso nové komunikace, které je samozřejmě užší. K němu je tak možno přiřadit chodník, pásy zeleně, do nichž lze uložit inženýrské sítě, zálivy pro zastavení vozidel apod.

Uspořádání pásů komunikace vychází z ustanovení ČSN 736110 – Projektování místních komunikací. Zde platí, že šíře tělesa obousměrné komunikace může být 5,5 m, šířka jízdního pruhu pak pouze 2,75 m. Také ale jednopruhová obousměrná komunikace, s místy částečného rozšíření pro výhybny,  může mít šířku pouze čtyři metry. Vždy bude záležet na intenzitě provozu v konkrétní obci a místě.

Také ale jednopruhová obousměrná komunikace, s místy částečného rozšíření pro výhybny,  může mít šířku pouze čtyři metry.  Zdroj: Pixabay

Jak ovlivňuje parkování vozidel šířku komunikace

Šířku komunikace ale také ovlivňují pravidla o parkování vozidel, vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb. – o silničním provozu. V §25 – o zastavení a stání se říká:

(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký

Při řešení možností napojení konkrétního pozemku na komunikaci je nutno ze všeho nejdříve jednat s místně příslušným stavebním úřadem, odborem dopravy, s dopravním inspektorátem policie ČR, ale také s hasičským záchranným sborem, který má své interní předpisy ohledně dostupnosti stavby pro případ požáru.

Každá konkrétní situace vyžaduje vlastní řešení, zvláště u napojení pozemků na komunikace v prolukách ve stávající starší zástavbě, která vznikla v době působnosti předcházející legislativy a kdy není možné mezi zástavbou respektovat nyní požadované šířky veřejných komunikací.

Jiná je situace u dosud nezastavěných lokalit s více pozemky pro zástavbu rodinnými domy. Ty bývají většinou řešeny v územním plánu obcí a bývá u nich v regulativech požadováno vypracování územní studie, která bude koncipovat uspořádání jak pozemků v konkrétní lokalitě, tak situování místních komunikací a umístění inženýrských sítí. I u dělení pozemků v menších lokalitách pro dva a více rodinných domků je nutno pečlivě řešit uspořádání jednotlivých pozemků a umístění přístupových komunikací. A to proto, aby v konkrétní lokalitě nevhodným umístěním jednoho domku, nebylo zabráněno možnosti umístění dalších okolních staveb.

Každá konkrétní situace vyžaduje vlastní řešení, zvláště u napojení pozemků na komunikace v prolukách ve stávající starší zástavbě, která vznikla v době působnosti předcházející legislativy a kdy není možné mezi zástavbou respektovat nyní požadované šířky veřejných komunikací. Zdroj: Iveta Kopicová


You must be logged in to post a comment Login