Rady a tipy

Stavba u mého plotu aneb jak daleko od hranice pozemku může soused postavit kůlnu, bazén či garáž

Od   | 

Dozvíte-li se, že v těsné blízkosti vašeho plotu se na sousedním pozemku chystá stavba, a máte pochybnosti, že mohou být vaše zákonná práva omezena nebo ohrožena, máte možnost se bránit. První cestou, kromě návštěvy souseda, je návštěva místně příslušného stavebního úřadu, kde vám řeknou, o jakou stavbu konkrétně půjde, a upozorní vás jako souseda, jaké právní kroky můžete pro ochranu svých zájmů učinit.

Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m. Zdroj: Canstockphoto

V případě, že půjde o stavbu rodinného domu a souvisejících staveb, jako je garáž, krytý bazén, altán a podobně, pak tyto stavby se podle nyní platné legislativy pouze ohlašují. Ale většinou musí stavebník před tímto ohlášením stavby, mít vydaný územní souhlas nebo rozhodnutí o umístění stavby. Tyto dokumenty ale mít nemusí, když se nově nenapojuje na komunikaci či inženýrské sítě. V každém případě však při ohlášení stavby stavebník musí stavebnímu úřadu doložit doklady o tom, že informoval o zamýšlené stavbě sousedy. Je vhodné pro vyloučení případných neshod svůj případný souhlas udělit na výkresy a situaci předmětné stavby.

Vzdálenosti od kraje pozemku se vztahují samosebou i na bazén. Zdroj: Canstockphoto

Pokud máte pochybnosti o nedodržení stavebních předpisů, například s odstupovými vzdálenostmi od hranic pozemků, je třeba se s těmito pravidly seznámit. Na dodržení  odstupů se vztahuje § 25 vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb.

Citace ustanovení:

(2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije.

(5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.

Pergola je vybavení zahrady a regulativy se na ni nevztahují. Zdroj: Canstockphoto

(6) S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

(7) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.

Máte-li výhrady pouze ke stavbě oplocení, které se vám zdá vzhledově či technicky nevhodné nebo vysoké, zde s legislativou nepochodíte. V tomto případě je vhodné se se sousedy dohodnout.      

Pokud máte pochybnosti o nadmíru velkém objemu stavby vůči pozemku, je vhodné zjistit, zda má obec v platném územním či regulačním plánu stanoveno procento zástavby na pozemcích a soulad těchto požadavků se skutečností pak ověřit. Pokud nejsou tyto limity požadovány, pak se zástavba na pozemcích řídí charakterem, objemem a výškou související zástavby v blízkém okolí. Obáváte-li se, že bude novou stavbou váš objekt zastíněn, požadujte ke stavbě prověření této skutečnosti tzv. “studií oslunění a osvětlení”. V případě oprávněných důvodů je třeba ke stavbě stavebnímu úřadu podat písemně námitky či připomínky, a to v legislativně stanovené lhůtě. Stavební úřad se jimi musí v povolovacím procesu zabývat.

Máte-li podezření, že stavba bude stínit, pak můžete vyžadovat vyhotovení tzv. “studie oslunění a osvětlení” od stavebníka. Zdroj: Canstockphoto

Fotogalerie:

Kam pro zahradní osvětlení?


You must be logged in to post a comment Login