Rady a tipy

Kdy stačí jen ohlášení stavby rodinného domu?

Od   | 

Lze říci, že ohlášení stavby je jednodušší a rychlejší formou klasického stavebního povolení. Od 1.ledna 2018 vstoupila v platnost novela stavebního zákona, kterou došlo u vybraných staveb k zjednodušení povolovacího procesu. Jedním je právě způsob ohlášení stavby, který se vztahuje k některým stavbám pro bydlení.

Dle § 104, odst.1a novely stavebního zákona nyní postačí ohlášení stavebnímu úřadu v případě staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, které mají jedno podzemní podlaží a hloubku podzemí do tří metrů a mají nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví.

Kdy je třeba získat územní souhlas

Vlastní ohlášení stavby však pro povolení nemusí stačit. U naprosté většiny staveb je nutno před ohlášením stavby  mít vydáno Rozhodnutí o umístění stavby nebo  Územní souhlas. A to vyjma staveb, jejichž výčet je uveden v § 79 odst. 2o Stavebního zákona. Tam je stanoveno, které stavby nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas.  

Pokud stavba nebude mít nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, potom stačí pouhé ohlášení stavby, kterému nebude muset předcházet řízení o územní souhlas nebo územní rozhodnutí.

Zároveň však při ohlášení stavby musí stavebník místně příslušnému stavebnímu úřadu doložit dokumenty, že informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb o připravovaném stavebním záměru. Účelné  je k tomu použít situaci předmětné stavby a výkresy pohledů, kde budou uvedena jména vlastníků sousedních pozemků, jejich adresy, čísla jejich pozemků a podpisy s daty.

Je-li terasa součástí domu, pak ji nemůžeme považovat jen za zpevněnou plochu

Co je třeba dodat podání ohlášení stavby

Součástí podání ohlášení je projektová dokumentace, jejíž rozsah stanovuje Příloha č. 8 Vyhlášky o dokumentaci staveb č.499/2006 Sb. v aktuálním znění. Ve vyhlášce je také mimo jiné stanoven další výčet příloh, které je nutno k žádosti doložit. Náležitosti pro ohlášení stavby nebo stavební povolení jsou podobné, ale u ohlášení je postup jednodušší a dokumentace se zpracovává přiměřeně.  

Stavební úřad ověří předkládanou projektovou dokumentaci,  jedno její vyhotovení ponechává v archivu úřadu a druhé vrací stavebníkovi. 

Obdrží-li stavební úřad ohlášení, nejprve zjišťuje, zda předmětná stavba splňuje podmínky, stanovené v  §104 stavebního zákona, týkající se jednoduchých staveb. V případě, že je vše v pořádku, vydá stavební úřad s provedením ohlášené stavby do 30 dnů písemný souhlas a doručí ho stavebníkovi. S doručením povoleného souhlasu stavebníkovi nabude  jeho právní  účinnost a začne  běžet lhůta v trvání dvou let pro započetí stavby.

Pokud se stane, že stavební úřad zjistí, že pouhé ohlášení stavby nestačí, pak vydá usnesení o nutnosti provedení  řádného stavebního řízení.

Fotogalerie:


You must be logged in to post a comment Login