Rady a tipy

Jak široká má být příjezdová komunikace k rodinnému domu

Od   | 

S nedostatkem finanční prostředků se celkem běžně stává, že obec nařídí majiteli pozemku, aby vybudoval příjezdovou komunikaci. Se stavbou jsou samosebou spojeny vysoké náklady, a tak rodina řeší, jak má být silnice široká. Každý metr k dobru se samozřejmě počítá.

Šířky příjezdové komunikace k rodinným domům se týká Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 Sb. Tam obecně platí §20 odstavec (2), kde se říká:

(7) Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.

Tento paragraf se ale týká pouze vlastního tělesa komunikace.  Ale do hry dále vstupuje §22, odstavec 2, který ve stejné vyhlášce uvádí šířku „veřejného prostranství“.

(2) Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 metrů. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6, 5 m.

Veřejným prostranstvím se v tomto případě rozumí veřejně přístupný prostor, kde je umístěno nejen těleso vlastní pojízdné komunikace, ale i chodníky, zatravněné pásy apod. Celá šíře tohoto prostoru od plotu k  protějšímu plotu nesmí být u obousměrného provozu menší než 8 m, při jednosměrném provozu pak menší než 6,5 m. Avšak záleží na intenzitě provozu. Je nutno vycházet z ustanovení ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Šířka vlastní obousměrné komunikace může být i 5, 5 m, při šířce jízdního pruhu 2, 75 m anebo jedno pruhová obousměrná komunikace s výhybnami může mít šíři 4 metry.

Šířky příjezdové komunikace k rodinným domům se týká Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 Sb. Zdroj: Pixabay

Dále šíři komunikace může ovlivnit i dodržení pravidel o parkování vozidel, které vyplývá ze zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., kde se v §25 – zastavení a stání říká:

(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký

Tato všechna pravidla včetně souvisejících dalších jsou splnitelná u nové zástavby rodinných domků, a to i přesto,  že se často navazuje na úzké komunikace ve staré zástavbě. Dle konkrétních podmínek je doprava u navrhované zástavby většinou řešena již v územním plánu,  pokud ho má obec vypracovaný.

V potaz se musí vzít i parkování vozidel. Zdroj: Pixabay

Jak se napojuje komunikace ve stávající zástavbě

Jiná je situace u napojení domů na komunikace u pozemků ve stávající zástavbě, která vznikla a byla zkolaudována za doby platnosti úplně jiných pravidel a kde nyní nemohou být dodržena dnes platná ustanovení legislativy, týkajících se šířky veřejných prostranství. Může nastat problém při povolovacím procesu. Může jít i o různý výklad zákonů ze strany úředníků. Veřejné prostranství se také vymezuje ustanovením § 34 Zákona č.128/2000 Sb. Zákona  o obcích, a to bez  ohledu na charakter vlastnictví pozemků. Stavební úřad může pro vydání povolení vyžadovat před pozemkem pro rodinný dům dodržení minimální šířky veřejného prostranství s komunikací. Ovšem, z toho nevyplývá, že musí být předmětný pozemek  na obec převeden či prodán. Jde pouze o posunutí oplocení za požadovanou hranici a tato část soukromého pozemku může být veřejným prostranstvím. Pokud by nedodržení šířky veřejného prostoru před řešeným pozemkem bylo důvodem pro nevydání povolení stavby, pak je tento způsob vhodným řešením. 

U stávajíc zástavby má napojení na komunikaci jiný pravidla. Někdy může nastat i problém při povolovacím procesu. Podrobně se informujte před stavbou na všechny detaily. Zdroj: Canstockphoto

Je třeba si také uvědomit, že požadavek na odpovídající šířky komunikací a veřejného prostoru je důležitý  i z hlediska bezpečnosti bydlících obyvatel. Je nutno vše pečlivě zvážit. Například na jedno pruhové komunikaci nesmí parkovat žádná vozidla aby nebyl zamezen průjezd vozidel záchranné zdravotnické služby nebo vozidel záchranného hasičského sboru, když šířka hasičského záchranného vozidla  je 3 m.

Hasiči potřebují pro příjezd minimálně tři metry širokou komunikaci. Zdroj: Pixabay

 Fotogalerie:

You must be logged in to post a comment Login