Rady a tipy

Jak se vypořádat s dispozicí domu přístupného z jihu

Od   | 

Při plánování rodinného domku musíme vzít v úvahu řadu věcí, jednou z nich je i přístupová komunikace, která předurčuje vstup do domu. Je-li z jižní strany, pak nikdo netouží mít skvěle osluněnou předsíň a v obýváku šero. Je tedy nutno se s tímto faktem vypořádat. Kvalita bydlení tak nebude zbytečně ochuzená.

Plánujete-li stavbu garáže mimo dům, dbejte na správné odstupové vzdálenosti, které určuje stavební zákon.

Ideální uspořádání a dispozice rodinného domu by mělo být takové, že vstup, související prostory a garáže by měly být situovány na stinné straně domu, nejvhodnější je na straně severní po případě východní. V momentě, kdy vstupujeme do domu z jihu, ztrácíme drahocenné slunné metry čtvereční právě na úkor předsíně. Proto ji naplánujme ryze účelně a zbylý prostor využijme pro kuchyni nebo obývací pokoj – místnosti, ve kterých se setkává rodina a přátelé.

Garáž rozhodně nepatří na jižní fasádu.

Není jiné řešení?

Při vstupu na pozemek od jihu je pak vhodné uvážit možnost, zda nedovolí šířka pozemku dům ze severu cestou obejít a umístit vstup a garáž ze strany domu, na méně osluněnou stranu. A z toho pak odvodit ve vstupním podlaží vhodnější uspořádání pobytových místností i vstupních prostorů. Obvykle pozemek přiléhající k domu ze severu je stejně domem zastíněn a málo kdy se najde vhodnější využití. Je vhodné též dům umístit na pozemku co nejvíce k severu, kde s přihlédnutím k odstupovým vzdálenostem zůstává kolem domu akorát cesta na jeho „objetí“. V platných předpisech, a zejména pak v prováděcí vyhlášce ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 v aktuálním znění, týkající se odstupových vzdáleností, je v  § 25 Vzájemné odstupy staveb mimo jiné uvedeno:

(1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií19), požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.

(2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije.

Při koupi pozemku vezměte v úvahu z jaké světové strany je příjezdová cesta. Významně totiž ovlivní dispozici bydlení.

(4) Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.

(5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.

6) S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

(7) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.

(8) Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace.

Garáž řešte samostatně

Velmi často se stává, že se vstupem naplánujeme rovnou i garáž. Protože nám přijde logické i praktické zajet autem dovnitř a rovnou vstoupit do domu. Je-li ale vstup z jižní strany, řešte garáž samostatně. Může stát na okraji pozemku, aby pohodlně navazovala na dům, ale nebránila jižnímu slunci vstoupit do našeho domova.

Garáž můžete řešit mimo dům

Ideální řešení dispozice s ohledem na světové strany

Kuchyně a obývací pokoj situujte na jižní stranu, případně jiho-západní nebo západní, aby ve večerních hodinách vcházelo dovnitř západní slunce.

Ložnice je výhodná na východ, je příjemné když nás ráno budou probouzet sluneční paprsky.

Dětský pokoj situujte na západ, dítě si bude moci déle hrát.

U pracoven a atelierů je vhodné z hlediska oslunění právě severní strana.

Koupelna přestože tu je příjemné denní světlo, není-li tu možné zřídit okno, pak rozhodně nic nezkazíme severní stranou. Chybějící světlo získáme kvalitním koupelnovým osvětlením.

Prádelny a technické zázemí tady nepotřebujeme výborné světelné oslunění, vhodná je proto severní strana.

 


You must be logged in to post a comment Login