Architektura a design

Víte vše o projektové dokumentaci rodinného domu?

Od   | 

K realizaci výstavby rodinného domu na vhodném pozemku je nutné podat ohlášení stavby, nebo zažádat o vydání stavebního povolení. Potřebné informace podle podmínek v území vydá příslušný stavební úřad, včetně požadavku na doložení nutných dokumentů.

Projekt rodinného domu

Dokumentace pro ohlášení stavby či stavební povolení je nutnou základní dokumentací povinnou pro ohlášení stavby či pro vydání stavebního povolení, a to ve smyslu prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Pro zajištění kvality výstavby rodinného domku jsou však potřebné i další následné stupně projektové dokumentace, které tuto dokumentaci doplňují nebo rozšiřují.

Stupně projektové dokumentace:

1. Studie stavby

Je ideovým návrhem a koncepcí stavby. Jejím cílem je ujasnění představ a záměrů stavebníka, tedy hmotové, objemové, dispoziční, provozní uspořádání stavby a také její materiálové, technické a technologické řešení.

2. Dokumentace pro územní řízení

Je nutná v případě složitých podmínek v konkrétním území, zejména týkajících se ochrany životního prostředí, ochrany kulturního bohatství, památkové ochrany, požárních předpisů, dopravních a provozních podmínek apod.  Jaká dokumentace je nutná, stanoví ke konkrétnímu pozemku v daném prostředí příslušný stavební úřad. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou ve smyslu ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a dále vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury.

3. Dokumentace pro ohlášení stavby či stavební povolení

Dokumentace obsahuje projekt dokládající podrobné hmotové, tvarové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, a to v souladu s požadavky klienta. Projekt musí být zpracován dle podmínek stavebního zákona a souvisejících prováděcích vyhlášek a musí být dodrženy obecně technické požadavky a normy stanovující podrobné technické podmínky, zejména konstrukční, dopravní, energetické, protipožární, hygienické, provozní apod. Projekt se předkládá spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení.

4. Dokumentace pro provedení stavby

Není nutná pro vydání stavebního povolení, ale čím detailnější je projekt, tím více je možno stavbu provést kvalitně a nevznikají nákladné vícepráce. Jde o podrobnější dokumentaci dle výsledků  předchozích fází, včetně technických profesí. Slouží k určení jednotlivých materiálů, rozkreslení potřebných detailů stavby, určení zařizovacích předmětů i technického vybavení, tak aby při realizaci stavby bylo jasné, jak budou části stavby provedeny a jaké výrobky budou použity. Tato dokumentace je podkladem pro stavební dozor, pro kontrolu kvality a správnosti provedení stavebních prací. Slouží pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele stavby.

5. Dokumentace pro zadání stavby dodavateli

Je vypracovaná na základě dokumentace pro provedení stavby. Důležitou součástí je zhotovení položkového rozpočtu pro účel posouzení nabídek dodavatelů při výběrovém řízení na dodavatele stavby nebo jejich částí. Jedná se o naceněný výkaz výměr, který obsahuje aktuální ceny a částku za profese. Dle této dokumentace lze porovnat nabídky jednotlivých dodavatelů, vzhledem k tomu, že parametry a výměry jsou jasně dané. Při následné realizaci, díky podrobnostem této dokumentace, nevzniká prostor dodavateli pro navýšení ceny.

6. Dokumentace skutečného provedení stavby

Předkládá se ke kolaudaci stavby. Jsou zde uvedeny změny, které byly provedeny během stavby oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby. Jedná se o zakreslení skutečného stavu, v němž je dům uveden do provozu.

Foto: Master design architekti a archiv

You must be logged in to post a comment Login