Architektura a design

U stavební parcely řádně zkontrolujte i příjezdovou komunikaci. Předkládáme pravidla, abyste nesáhli vedle.

Od   | 

Než začnete stavět dům zkontrolujte i příjezdovou komunikaci ke stavebnímu pozemku. Nejednou se stalo, že majitelé museli na svůj pozemek vjíždět z jiné strany, než původně zamýšleli. A to je jen špička ledovce…

Dle prováděcí  vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb. v aktuálním znění  „O obecných požadavcích na využívání území“, ve smyslu  §20 odst (7) platí: Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.

Z toho vypývá, že každý stavební pozemek musí být napojen přímo na komunikaci.

Při ohlášení stavby rodinného domu (dle Stavebního zákona § 104, odst.a) tuto podmínku stavební úřad sleduje a je nutno to s ním hned odpočátku řešit. Ten by měl případně informovat, zda bude nutno komunikaci pro dopravní obsluhu předmětného pozemku vybudovat.  Důležité také bude, zda půjde o veřejnou nebo neveřejnou komunikaci a s tím související otázku vlastnictví  pozemku pro komunikaci.

U obcí, které mají platný územní plán, jsou příjezdy k zastavitelným pozemkům řešeny a jsou součástí řešení části dopravní infrastruktury a také často patří k definovaným veřejně prospěšným stavbám. 

Pokud se jedná o pozemek, který není napojen na komunikaci a je přístupný pouze přes jiný pozemek, je nutno jednat s jeho vlastníkem o břemeni. Je však otázka, jak by k tomu přistupoval  případný jiný budoucí vlastník.  A proto je na zvážení, zda to nebude překážka realizace stavby.

Jde-li o napojení více sousedních pozemků na účelovou komunikaci,  mohou jejich vlastníci za určitých podmínek vybudovat komunikaci sami,  tj. na vlastní náklady. Avšak pokud ji obec vybudovat neumožní nebo komunikaci nevybuduje sama, nelze pozemky zastavět.

Šířka vjezdu musí být min. 2,5 m, šířka vrat cca 2,3m, oblouk vjezdu musí mít min. r = 3m

Dále stavební pozemek musí být formálně připojen a i technicky napojen na příjezdovou komunikaci, jeho napojení se řídí zákonem č.13/1997 Sb. v aktuálním znění, prováděcí vyhláškou č. 338/2015 Sb. a normou ČSN 73 6110.

Co vás čeká, než začnete stavět


You must be logged in to post a comment Login