Architektura a design

Pozor na ochranná pásma na pozemku!

Od   | 

Záměr výstavby rodinného domu či jiného objektu na vlastním konkrétním pozemku může zkomplikovat výskyt ochranného pásma technické nebo dopravní infrastruktury. Jejich existenci nemůžeme ovlivnit, ale mohou být pro řešení budoucího objektu zásadní. Dochází jimi k omezení vlastnického práva a mohou výrazně zasahovat do konkrétního řešení.

Ochranná pásma se stanovují  zákonem nebo rozhodnutím o ochranném pásmu. V území pro zástavbu se mohou vyskytovat prakticky všude. Je důležité si jejich existenci a z nich vyplývající omezení zjistit hned na počátku řešení záměru. Tuto skutečnost není dobré podcenit nebo úplně opominout. Adekvátní informaci podává příslušný stavební úřad nebo odbor územního plánování. Další informaci poskytne výpis z Katastru nemovitostí, kde může být uvedeno, zda se na předmětný pozemek vztahuje věcné břemeno. Ale ne všechna pásma jsou opatřena institutem břemene.

Pokud se zjistí, že je daný pozemek zatížen ochranným pásmem nebo břemenem, je vhodné u stavebního úřadu či správce sítí ověřit, jaká omezení a nároky a opatření ke konkrétnímu ochrannému pásmu se vztahují k našemu záměru a jaké kroky lze pro jeho řešení učinit.

Ochranná a bezpečnostních pásma nejčastěji vytvářejí  vlastníci technické infrastruktury tedy vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu, sdělovacích kabelů atd. A také vlastníci či správci  dopravních staveb, kulturních staveb  (památková rezervace, památková zóna apod.) a dále správci přírodních společenství (lesa, chráněných území, vodních zdrojů atd.).

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace:

průměr potrubí do 500 mm – pásmo 1,5 m,

průměr potrubí větší než 500 mm – pásmo 2,5 m,

průměr potrubí 200 mm uloženého ve větší hloubce než 2,5 m – pásmo 3,5 m.

Ochranné pásmo plynovodu:

nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území obce – pásmo 1m,

vysokotlaké plynovody – pásmo 4 m.

Ochranná pásma vysokého napětí (VN):

Nadzemní vedení:

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně, pro vodiče bez izolace – pásmo 7 m;

pro vodiče s izolací základní – pásmo 2 m;

pro závěsná kabelová vedení – pásmo 1 m;

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně,

pro vodiče bez izolace – pásmo 12 m;

pro vodiče s izolací základní – pásmo 5 m;

u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně – pásmo 15 m,

u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně – pásmo 20 m,

u napětí nad 400 kV – pásmo 30 m,

u závěsného kabelového vedení 110 kV – pásmo 2 m,

u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence – pásmo 1 m.

Podzemní vedení:

Vedení do napětí 110 kV včetně – pásmo 1 m,

vedení s napětím nad 110 kV – pásmo 3 m.

Elektrická stanice:

venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším než 52 kV – pásmo 20 m,

stožárové stanice a věžové stanice od 1 kV do 52 kV – pásmo 7 m,

kompaktní a zděné elektrické stanice od 1 kV do 52 kV – pásmo 2 m,

vestavěné elektrické stanice od obestavění – pásmo 1 m.

Ochranné pásmo silnice:

100 m – od osy přilehlého jízdního pásu dálnice 

 50 m – od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy,

15 m – od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.

Ochranné pásmo železnice (dráhy):

u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy,

u vlečky 30 m od osy krajní koleje (u vlečky v uzavřeném prostoru provozovny se ochranné pásmo nezřizuje).

Ochranné pásmo lesa:

Dle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon – § 14 odst. 2) je možno  od hranice lesa umístit stavbu rodinného domu ve vzdálenosti nejméně 50 m. Tímto zákonem je chráněn jednak ekosystém lesa od uživatelů zástavby, ale také  stavba a její obyvatelé před spadlými stromy při živelné pohromě apod.  Z tohoto nastaveného bezpečnostního pásma je možno od správce lesa získat výjimku.

Závěrem lze říci, že při zjištění ochranných pásem na pozemku, kde chceme realizovat záměr, nemusí být situace neřešitelná. Je třeba hned na počátku zjistit podrobné informace o omezení vyplývajících z této skutečnosti a situaci řešit s příslušnými správními orgány a správci sítí. 


You must be logged in to post a comment Login