Architektura a design

Ovlivní rozloha stavebního pozemku velikost rodinného domu?

Od   | 

Ano ovlivní. Zastavěnost pozemku pro rodinný dům je regulována povinností dodržet maximální procento jeho zastavění. Vychází to z nutnosti dodržet nezastavitelnou plochu pro zeleň na vlastním pozemku pro zajištění vsakování dešťové vody.

Toto omezení v území  je opatřeno  v legislativě  dvojím způsobem, a to buď v regulativech územního plánu obce, pokud je zpracován a nebo povinností dodržet  ustanovení Vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, zejména § 21 odst. 3.

Regulace zástavby rodinnými domy v územním plánu se například stanovuje v kapitole Podmínek využití a prostorového uspořádání pro izolované rodinné domy takto:

pozemky o výměře 450–600 m2, max. zastavěná plocha hlavní stavbou – 40%, min. plocha zeleně  – 30%

pozemky o výměře 600–900 m2, max. zastavěná plocha hlavní stavbou – 30%, min. plocha zeleně – 35%

pozemky o výměře nad 900 m2, max. zastavěná plocha hlavní stavbou – 25%, min. plocha zeleně – 40%

Pokud nemá obec platný územní plán, stavební úřady při povolovacích řízeních se řídí ustanovením vyhlášky O obecných požadavcích na využívání území, kde je zejména v § 20 odst.5 uvedeno, že vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, musí být řešeno přednostně jejich vsakováním. Dále v § 21 odst. 3 se uvádí,  že vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě:

a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4

b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3

Takto je z hlediska právních předpisů pro územní plánování řešeno zachování vodohospodářských poměrů v území. Ale tímto opatřením je však také usměrňováno uspořádání zástavby v obci. Vlastní řešení domu na pozemku ale také ovlivňuje nejen dodržení odstupových vzdáleností a ochranných pásem, ale i charakter stávající okolní zástavby. Případné budoucí zahuštění okolní zástavby a z toho vyplývajícího následného možného zastínění i zamezení výhledu.  Také v neposlední řadě možnost napojení na inženýrské sítě a komunikaci.  Pro výsledné řešení kvalitního bydlení je třeba věnovat přípravě záměru velikou pozornost a nic nepodcenit.


You must be logged in to post a comment Login