Rady a tipy

Ohlášení stavby je nutné i ukončit. Jaké dokumenty je třeba připravit?

Od   | 

Aby poslední střípek zapadl do mozaiky a vy jste mohli vstoupit do svého nového domova, je z hlediska zákona potřeba udělat poslední nezbytnost – ohlásit ukončení stavby. Jak na to?

Z hlediska povolovacího procesu je postup ohlášení stavby jednodušší než známé stavební řízení. Ohlášení stavby rodinného domu stavebnímu úřadu se podává na formuláři Ohlášení stavby, který je uveden v Příloze č. 8 k aktuální prováděcí vyhlášce č. 503/2006 Sb. Zde je nutno uvést identifikační údaje o stavebníkovi a údaje o stavebním záměru a dále dle uvedeného seznamu příloh doložit mimo jiné doklady o vlastnictví pozemků a projektovou dokumentaci stavby.

Ve smyslu § 104 Stavebního zákona postačí ohlášení stavby stavebnímu úřadu u těch staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, které mají jedno podzemní podlaží, hloubku 3 m a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví.

Stavební úřad po obdržení ohlášení záměru zjišťuje, zdali ohlášená stavba splňuje požadavky, vyplývající z § 104 stavebního zákona. V případě, že je vše v pořádku, vydá ve lhůtě do 30 dnů písemný souhlas s provedením ohlášené stavby.  Souhlas doručením stavebníkovi nabývá právní moci. Souhlas platí dva roky ode dne jeho vydání a dobu platnosti není možno prodloužit.

I když je právně proces povolení i výstavby nyní zjednodušen, je nutno si uvědomit, že dokončenou stavbu je možno užívat dle ustanovení §119 Stavebního zákona až po provedení všech předepsaných zkoušek a měření.

Co je třeba vzít na stavební úřad

Po dokončení ohlášené stavby stavebník je povinen tuto skutečnost ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu, a to na formuláři Ohlášení dokončené stavby, který lze na stavebním úřadě získat. Ve formuláři se uvádí údaje o stavbě a stavebníkovi, informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena a doloží  se tyto přílohy (citace):

  1. Geometrický plán, pokud je stavba vedena v katastru nemovitostí nebo dochází-li k rozdělení pozemku
  2. Prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací/ověřenou dokumentací nebo dokumentace skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci/ověřené dokumentaci

Už zbývá jen číslo

Stavební úřad při vydání souhlasu s provedením stavby rodinného domu podává dále stavebníkovi informaci o tom, že je nutno po dokončení stavby požádat stavební úřad o jeho výzvu na příslušný obecní úřad o přidělení čísla popisného a evidenčního. K tomu slouží formulář Žádost o přidělení č.p./č.ev. Ve formuláři je třeba vyplnit údaje o stavbě a stavebníkovi, informace o dokumentech, na jejichž základě byl vydán souhlas k ohlášené stavbě, datum dokončení stavby. Dále dle uvedeného výčtu povinných příloh je třeba doložit (citace):

  1. Geometrický plán (včetně vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresního místa)
  2. Prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací/ověřenou dokumentací


You must be logged in to post a comment Login