Rady a tipy

Není dokončená komunikace u pozemku, na kterém chcete stavět? Připravte se na další výdaje

Od   | 

Připravujete-li výstavbu rodinného domku na pozemku, k němuž není dosud vybudována pozemní komunikace, můžete mít s povolením a kolaudací stavby problém. A to i přesto, že pro tuto komunikaci v území už může být vyčleněn konkrétní pozemek, nebo je komunikace uvedena v platném územním plánu, pokud ho má obec zpracován.

Stavební úřad se při povolovacím procesu řídí mimo jiné také aktualizovanou prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č.501/2006 Sb., kde se v §20 odst.(7) říká, že…  ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.

Na stavbě pozemní komunikace se s největší pravděpodobností budete muset finančně podílet

Kdo má za povinnost rozšiřovat komunikační síť

To je pouze hledisko jejího situování z pohledu stavebního práva, ale pokud není komunikace skutečně zrealizovaná, může nastat  problém s otázkou, kdo je povinen tuto komunikaci zainvestovat. Legislativa nepřikazuje obcím povinnost rozšiřovat na vlastní náklady v obci komunikační sít, kterou se budou zpřístupňovat stavby soukromých subjektů. Pro mnohé menší obce s nízkým rozpočtem to může být nepřekonatelný problém. 

Před započetím povolovacího procesu stavby domku je proto nutné vše řádně projednat se stavebním úřadem i obcí. A pak může být řešením pro stavebníka, nechat komunikaci vybudovat na vlastní náklady nebo se na její výstavbě investičně s obcí spolupodílet. Pokud by bylo stavebníků pro napojení více, spolupodílení na investici by se mohlo rozdělit na více účastníků.

Napojení pozemku na komunikaci musí dále splňovat podmínky normy ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací.

Dále je třeba ještě upozornit na požadavky, vyplývající z ustanovení  § 22 odst.(2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., které se týkají technických parametrů komunikace, a to: Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m.

Řešení šířky komunikací v konkrétním území  dle tohoto požadavku,  může být  někdy obtížné. Vzhledem k tomu, že po komunikaci  musí být  k zástavbě zajištěn přístup hasičských vozů, záchranné služby i vozů, svážejících odpad,  je vhodné řešení nepodceňovat. 

Stavbu domku můžete započít, je-li vydáno platné stavební povolení


You must be logged in to post a comment Login