Architektura a design

Na jak velký rodinný dům stačí jen ohlášení stavby

Od   | 

Po vydání novely stavebního zákona se po lednu 2018 zjednodušil povolovací proces pro stavbu rodinných domů s velkou zastavěnou plochou. Neplatí povinnost, při realizaci záměru těchto větších staveb, žádat místně příslušný úřad o vydání stavebního povolení.

Režim Ohlášení stavby rodinného domu je nyní již možný i u staveb s rozlohou zastavěné plochy větší než 150 mZdroj: Canstockphoto

Režim Ohlášení stavby rodinného domu je nyní již možný i u staveb s rozlohou zastavěné plochy větší než 150 m2. Dle § 104, odst.1a novely stavebního zákona platí:  Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím…

Ustanovení tohoto §104 nedefinuje velikost zastavěné plochy. Z toho vyplývá, že postup Ohlášení stavby se nyní vztahuje i na stavby pro bydlení o zastavěné ploše větší nežli 150 m2.

 

Kde navrhnou i zrealizují osvětlení do pokoje, bytu nebo celého domu?

 

Pozor na podmínky

Má to ale další podmínku, týkající se procesu umístění stavby na základě vydání územní souhlasu, které musí ohlášení stavby předcházet. Dle ustanovení §96 Stavebního zákona platí (citace): Místo územního rozhodnutí vydá stavební úřad územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu…. Před započetím přípravy stavby je vhodné se domluvit na místně příslušném stavebním úřadě o konkrétním postupu u povolovacího procesu konkrétní stavby.

 

Který koupelnový radiátor vybrat a proč?

 

Je také možno využít ustanovení § 96a (odst.4,6) stavebního zákona, kde platí (citace):

(odst.4) Stavebník může ohlášený stavební záměr podle § 104 odst. 1 a 2 provést na základě společného souhlasu. ….

(odst6): Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne jeho vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost společného souhlasu nelze prodloužit.

Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne jeho vydání. Zdroj: Canstockphoto

Jaké dokumenty je třeba doložit

Dokumenty, přílohy a projektová dokumentace, které se musejí přikládat k žádosti na Společné oznámení záměru jsou obsaženy v požadavcích Přílohy č. 16  prováděcí vyhlášky č.503/2006 Sb. Žádost je součástí předmětné vyhlášky a bývá běžně dostupný na stavebních úřadech.

 

Jak umně zařídit technickou místnost?

 

Společné oznámení záměru musí být doloženo zejména těmito údaji a dokumenty:

– Identifikačními údaji investora

     –     Výčet pozemků, na nichž se stavba umísťuje

  • Popis záměru
  • Souhlas vlastníka pozemku, pokud to není investor
  • Souhlasy osob, jejichž práva by stavbou byla dotčena
  • Situace se záměrem
  • Projektová dokumentace podle ustanovení § 105 odst. 2 až 6 stavebního zákona
  • Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy
  • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Zdroj info: Stavební zákon, Atelier 3

 

Proč zvolit dveře bez zárubní a kam pro ně?

 

 

 

You must be logged in to post a comment Login