Architektura a design

Můžeme stavět na pozemku, kde se nachází elektrické vedení?

Od   | 

Řešíte-li stavbu rodinného domu je vhodné si předně zjistit u Katastru nemovitostí nebo odboru územního plánování, případně příslušného stavebního úřadu, zda se na vašem pozemku nenachází nějaké vedení inženýrských sítí. Zejména pozůstatky z minulého režimu, kdy se při jejich umísťování nerespektovaly žádné vlastnické vztahy.

Ještě před stavbou se informujte, zde na pozemku není elektrické vedení

Pokud se na pozemku pro rodinný domek nachází elektrické vedení, a to jak kabelové v zemi či vrchní na sloupech, je nutno nejprve jednat s vlastníkem sítě,  správcem nebo provozovatelem o jejich přeložení. Pokud to z nějakých důvodů není možné, musíte se jim na pozemku včetně ochranného pásma vyhnout.  A řešení domu této situaci přizpůsobit.

Ochrannými pásmy elektrického vedení, které zabezpečují jejich ochranu a zajišťují jejich nepoškození se zabývá zákon č. 458/2000 Sb. t.zv. Energetický zákon, v aktuálním znění. V § 46 jsou stanoveny nepodkročitelné šířky ochranných pásem, a to podle toho, zda se jedná o nadzemní nebo podzemní vedení a dle výše konkrétního napětí vedení.

Z hlavního obytného prostoru je možné vyjít ven do zahrady.

V úvahu se musí samozřejmě vzít i nadzemní elektrické vedení. Zdroj: Master design

§ 46 Ochranná pásma (citace):

(1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob……………

(2) Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

(3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

 1. a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:
 2. pro vodiče bez izolace 7 m,
  2. pro vodiče s izolací základní 2 m,
      3. pro závěsná kabelová vedení  1 m,
  b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  12 m,
  c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
  d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
  e) u napětí nad 400 kV  30 m,
  f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
  g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence1 m.

(5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu…..

 

Rodinný dům s umělým jezírkem

Další ustanovení tohoto paragrafu jednoznačně stanovují, co je v ochranném pásmu  konkrétního vedení zakázáno, a to takto:

(8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno:

 1. a)zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. b)provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 3. c)provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. d)provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

(9) V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

(10) V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

 

Pás s trasou zasituované sítě a jejím ochranným pásmem je na pozemku de facto nezastavitelný a je na zvážení investora, zda zbývající zmenšená část pozemku umožní realizaci domku v požadované a odpovídající velikosti a zda bude možno zajistit jeho vhodné provozní uspořádání.

 

Jak vylepšit i urychlit stavbu?


You must be logged in to post a comment Login