Rady a tipy

Kde je možné postavit rodinný dům aneb na pozemku záleží

Od   | 

Na světe existuje řada krásných míst, kde by se nám líbilo bydlet, ale i kdybychom měli finanční možnosti, z určitých důvodů tam zkrátka postavit domek nelze. Ještě před tím, než se zamilujete do lokality, nebo dokonce parcely, zjistěte, zda tu je možné vůbec stavět.

Na vhodný pozemek pro stavbu rodinného domu je třeba se dívat ze dvou hledisek. Možné je postavit dům tam, kde to umožní legislativa, a také tam, kde je to technicky možné a optimální.

V územní studii jsou jasně dána konkrétní místa pro stavbu rodinného domku. Zdroj: Pixabay

Nahlédněte do územního plánu

V obcích, kde mají vypracovaný územní plán, který stanovuje podmínky využití ploch lokalit pro bydlení, je pak povolovací proces výstavby rodinného domu jednoduchý. Územní plán ve svém návrhu již určil na konkrétních místech v obci vhodné pozemky pro určitý druh zástavby. Na povolení stavby pak dle ustanovení  § 104, odst.1a stavebního zákona bude stačit  ohlášení stavebnímu úřadu. A to pokud bude mít rodinný dům jedno podzemní podlaží s hloubkou do  3 m a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. V případě nutnosti vybudovat pro stavbu ještě inženýrské sítě a komunikaci, bude však ještě před tím třeba mít vydaný pro stavbu územní souhlas či územní rozhodnutí.

Není-li územní plán, pak se stavět může, a to zpravidla v zastavěné části obce a jejím okolí. Zdroj: Canstockphoto

V těch obcích, kde územní plán nemají, je dnes ještě výstavba možná, a to v intravilánu neboli v zastavěné části obce a jejím blízkém okolí.

K tomu se vztahuje ustanovení § 188a stavebního zákona, v němž se říká:

1) Na území obce nebo části území obce, která nemá platný, územní plán obce, popřípadě územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze do doby vydaní územního plánu, nejpozději však do 31. prosince 2020, umisťovat v nezastavěném území kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 také:

  1. c) stavby pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním zastavěným stavebním pozemkem,

Z toho vyplývá, že pokud obec nebude mít do konce roku 2020 vydaný územní plán nebo tento dokument do té doby neschválí, nebude se moci v obci od ledna 2021 stavět. To se však nevztahuje na již ohlášené stavby, územní souhlas či územní rozhodnutí, vydané do konce roku 2020.

Při volbě pozemku se informujte na kvalitu infrastruktury dané lokality. Zdroj: Canstockphoto

Jaké vlastnosti by měl pozemek pro rodinný dům mít

Pokud má obec vydaný územní plán, tak jeho závazné regulativy ke konkrétnímu pozemku by měly vyhovovat záměrům stavebníka, a to zejména z hlediska výšky zástavby, možného procenta zastavění pozemku, odstupů od  sousedních staveb, charakteru střech a pod.

Svažitost pozemku,  neměla by překročit 7%

Rozloha a tvar pozemku by měl umožnit optimální orientaci domu na pozemku

Neměl by být v záplavové oblasti

Pozemek by neměl být zatížen stávajícím vedením inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy

Pozemek by se neměl nacházet v oblasti zatížení hlukem

Pozemek by měl mít možnost optimálního napojení  na obslužnou komunikaci a na inženýrskou infrastrukturu.

Podrobné informace o pozemku by měl dodat místně příslušný stavební úřad. Vhodné je požádat jej o územně plánovací informaci. Do 30 dnů by měl stavební úřad sdělit, jaké jsou podmínky zástavby na daném pozemku a uvést konkrétní specifikaci požadavků.

Je-li pozemek n severním svahu,nebude vám do domku svítit tolik sluníčka. Volte raději jižní svah. Zdroj: Canstockphoto

Fotogalerie:

You must be logged in to post a comment Login