Rady a tipy

Jak má vypadat projekt rodinného domu

Od   | 

Zjednodušeně řečeno, na rozsah a podrobnost dokumentace pro stavbu rodinného domu lze pohlížet dvěma způsoby. Můžeme si nechat zpracovat dokumentaci v minimálním rozsahu, která bude splňovat při povolovacím procesu požadavky platné legislativy a nebo to bude dokumentace podrobná, kterou lze již jako podklad použít pro realizaci stavby rodinného domu. 

Rozdíl je v podrobnosti zpracování dokumentace a z toho vyplývající pracnosti a to má samozřejmě vliv na finanční náročnost projektu. Kvalitní a podrobně vypracovaná projektová dokumentace je základem zodpovědné přípravy k bezproblémové realizaci stavby.

Dva kroky k povolovacímu povolovacího procesu

Nejdříve je nutno stavební úřad požádat o vydání Územního souhlasu dle ustanovení § 96 Stavebního zákona, a to formou t.zv. Oznámení záměru. Oznámení se podává na formuláři dle Přílohy č.7 k Vyhlášce č.503/2006 Sb. V Oznámení se mimo jiné uvedou identifikační údaje investora, popis záměru, lhůty, vztahující se souhlasy vlastníků atd. a doloží se přiměřeně zpracovaná dokumentace. Ta bude obsahovat jednoduchý technický popis stavby s uvedením podmínek ze závazných stanovisek,  z vyjádření dotčených orgánů státní správy a ze stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dále se doloží situace se zakreslením stavby, půdorysy jednotlivých podlaží a pohledy.

Jestliže bude záměr v souladu s platnou legislativou, vydá stavební úřad do 30 dnů od dne oznámení územní souhlas.

 

Následně pro druhý krok tedy Ohlášení stavby dle ustanovení § 104 Stavebního zákona, musíme mimo jiné předložit stavebnímu úřadu odpovídající dokumentaci, jejíž obsah je stanoven prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu. V příloze č.12 vyhlášky č. 499/2006 je uveden rozsah a obsah projektové dokumentace pro Ohlášení stavby. Jsou zde  podrobně předepsány náležitosti, které je nutno doložit, a to zejména dokumentaci a dokladovou část. Projekt pro Ohlášení stavby by měl obsahovat dispoziční a provozní uspořádání domu, koncept konstrukčního řešení, materiálové řešení a technická řešení, zpracovaná specialisty, jejichž řešení musí být v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a souvisejícími právními předpisy.

Dokumentace pro Ohlášení stavby by měla obsahovat zejména:

Průvodní zprávu

Souhrnnou technickou zprávu

Situační výkresy

Architektonicko-stavební řešení

Stavebně konstrukční řešení

Požárně bezpečnostní řešení

Zdravotně technické instalace

Vytápění

Elektroinstalace, hromosvod

Průkaz energetické náročnosti budovy

Mezi další stupně projektové dokumentace, jejichž zpracování není z hlediska platné legislativy povinné, ale jejich podrobnost podstatně zaručuje dohled nad financováním realizace stavby a má vliv na kontrolu kvality provedení stavby, náleží:

Dokumentace pro provedení stavby (DPS), která je dokumentem pro realizaci  stavby anonymního dodavatele  

Realizační dokumentace stavby (RDS), která je dokumentem pro realizaci stavby pro konkrétního dodavatele

Fotogalerie:


You must be logged in to post a comment Login