Architektura a design

Jak má vypadat ideální pozemek pro rodinný dům

Od   | 

Pokud je pozemek definován jako zastavitelný a určen dle územního plánu pro bydlení, měl by mít snadný přístup z veřejné komunikace, nejlépe ze severní strany. Měl by být rovinatý případně mírně svažitý k jihu, měl by být jednoduchého tvaru, který umožní dostatečné odstupy od hranic se sousedními pozemky a neměl by být zatížen vedením či ochrannými pásmy veřejné infrastruktury. A také by v území  neměly být složité hydrogeologické podmínky pro založení domu. Jednoduché, ne?

Na takový pozemek lze pak umístit dům se vstupem ze severní strany. Tato orientace je příznivá, protože umožňuje optimální uspořádání provozu domu a vytvoření vhodné dispozice pro potřeby budoucích uživatelů.

Pozemek a katalogový dům

Na tyto ideální pozemky jsou většinou navrhovány katalogové rodinné domy. Pokud nemáte jasnou představu jak by měl váš plánovaný rodinný domek či vila vypadat, co se týká dispozice nebo vnějšího vzhledu, měli byste si některý z těchto katalogů dobře prohlédnout, abyste si učinili reálný názor o vašich představách, záměrech a potřebách. Pak vám odpovědný projektant, kterého budete potřebovat pro zpracování dokumentace pro ohlášení stavby, může tyto představy zapracovat do individuálního projektu nebo může osadit na váš pozemek některý z katalogových návrhů.

Jedna z možností katalogového domu

Katalogové domky mohou být příkladem řešení. V katalozích jsou dispozice domků řešeny dle zásad architektonické tvorby,  musí vyhovovat obecně technickým požadavků na stavby dle Vyhl. č. 268/2009 Sb., provozně musí odpovídat hygienickým požadavkům. Také dispoziční uspořádání těchto domů může vyhovovat libovolnému vnějšímu architektonickému výrazu domu. Ale vnější vzhled a výraz domu je nutno přizpůsobit konkrétnímu prostředí, kde se pozemek nachází a související zástavbě. Nový dům má v území působit harmonicky. Vnější charakter domu ale můžou významně v území ovlivnit existující regulativy územního nebo regulačního plánu, pokud pro obec existují.

V katalozích jsou domy navrhovány zpravidla na ideální pozemek

Jaká je ideální orientace jednotlivých místností?

U domků se vstupem ze severu lze mimo vstupní a technické místnosti umístit garáže, hygienické prostory a technické zázemí. K jižní či jihovýchodní nebo jihozápadní straně lze orientovat obytné prostory. Na čistý východ pak ložnicové části, pracovny a na západ  pak prostory pro děti a ostatní požadované funkce domu. 

Kuchyňo-obývák je ideální situovat směrem na jih nebo jiho-západ. Výstup do zahrady je samozřejmostí

Důležité jsou odstupy staveb

Na odstupy staveb, které se musí dodržovat i u optimálních pozemků pro bydlení, se vztahuje § 25 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v aktuálním znění, kde se říká:

(1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.

(2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije.


You must be logged in to post a comment Login