Architektura a design

Lze postavit rodinný dům až na kraj pozemku?

Od   | 

Existují nejrůznější důvody, proč potřebujeme postavit rodinný dům až na kraj pozemku. Jak se na to kouká současná legislativa? Kam až může zasahovat náš dům? Řešení existuje, má samozřejmě několik ale…

Jedním z důvodů, proč postavit dům na hranici pozemku je možnost většího využití zahrady s ohledem na světové strany.

Odstupové vzdálenosti staveb stanovuje Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v aktuálním znění, kde se v § 25 říká:

(1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.

(2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností;

(4) Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.

(5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.

(7) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.

Dále § 23 odst.(2) vyhlášky musí být dodržen požadavek, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek a nesmí znemožnit zástavbu sousedního pozemku.

V odstavci (6) §25 jsou právě stanoveny podmínky, kdy je možné umístit stavbu rodinného domu až na hranici pozemku:

(6) S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

Dodržováním těchto podmínek se zajišťuje, že rodinný dům svým umístěním v dostatečné vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb, nebude při běžném a přiměřeném provozu a užívání, obtěžovat sousední obyvatele ani nebude technicky ohrožovat sousední pozemky a stavby a ani nebude omezovat vlastnická práva sousedních vlastníků. Také stavby pro bydlení měly být umísťovány tak, aby jejich dostatečné odstupy od hranic pozemků a vzájemně mezi sebou umožňovaly údržbu staveb a aby vzdálenosti od hranic pozemku případné dovolily umístění dalšího technického vybavení či dopravního napojení.


You must be logged in to post a comment Login