Rady a tipy

Kotlíkové dotace 2023: Kdo může žádat a kdy vše vypukne?

Od   | 

Kotlíkové dotace jsou dotační program, který spouští Ministerstvo životního prostřední spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Jde o dotační program určený pro nízkopříjmové domácnosti. Jaký je jejich účel, kdo o ně může žádat a kdy vše začne?

Staré kotle je nutné vyměnit za nové. Zdroj: Shutterstock

Cílem kotlíkových dotací je podpořit výměnu zdroje tepla za novější, čistší a ekologičtější. Výměnám napomáhá fakt, že se od konce září 2024 budou moct používat podle zákona o ochraně ovzdušní jen kotle splňující normu ČSN EN 303-5. Kotle 4. a 5. emisní třídy budou mít zákaz. Nahradit by je měly kotle alespoň 3. emisní třídy.

Ministr životního prostředí odhaduje počet starých kotlů 1. a 2. emisní třídy na sto padesát tisíc. Jejich majitelé tak mají šanci na jejich výměnu – a to i v případě, že nemají peněz nazbyt.

Na dotaci je připravena částka 1,7 miliardy korun. To by mělo stačit na výměnu asi 15 tisíc kotlů.

Kam pro krby a krbová kamna?

 

Co jsou kotlíkové dotace?

Kotlíkové dotace jsou placené z evropských fondů. Jsou zaměřené na domácnosti s nižšími příjmy. Nárok na podporu lze získat i zpětně – a to u výměn provedených od 1. ledna 2021. V rámci kotlíkových dotací můžete získat podporu až 95 % výdajů, nejméně však 60 %. Na výměnu kotle lze využít také dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Kdo může o dotaci žádat?

O kotlíkovou dotaci může žádat:

 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti), zároveň
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, případně
 • Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) někdy v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

 Kdo nespadá do skupiny žadatelů u kotlíkových dotací, může žádat v rámci programu Nová zelená úsporám.

Kotlíkovou dotaci lze použít na různé typy kotlů. Zdroj: Canstockphoto

Na co můžete kotlíkovou dotaci použít?

Dotace podporuje tyto zdroje tepla:

 • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189) – limit 130 000 Kč,
 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189) – limit 130 000 Kč,
 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013) – limit 180 000 Kč.

Kde se o dotaci žádá?

Žádosti se budou podávat na krajských úřadech ve chvíli, kdy daný kraj vyhlásí start dotačního programu. To se bude dít v průběhu června.

Co potřebujete k žádosti o kotlíkovou dotaci:

 • Formulář žádosti o podporu,
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • Potvrzení o čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení,
 • Doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu,
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření,
 • Další přílohy definované příslušným krajem

Po dokončení výměny kotle musíte doložit:

 • Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou,
 • Protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj),
 • Zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů,
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle,
 • Účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

Zdroj: novazelenausporam.cz, ministerstvo životního prostředí

 

 

 


You must be logged in to post a comment Login