Rady a tipy

Kotlíkové dotace 2022: Vše, co jste potřebovali vědět i s aktuálními změnami

Od   | 

Ještě pár měsíců zpět platilo, že od letošního září nebude možné používat kotle na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, dále pak kotle, u kterých nebyla emisní třída určena. V případě, že kotel nevyměníte, vám bude hrozit pokuta do výše 50 tisíc korun. A vzhledem k tomu, že kotel není nejlevnější záležitostí, stát nabízí podporu ve formě kotlíkových dotací.

Novinkou je o dva roky odložení zákazu používání kotlů první a druhé emisní třídy a kotlů bez označení emisní třídy. Zdroj: Krby-kamna-Ptáček

AKTUALIZACE:

Vláda 7. dubna 2022 podpořila návrh ministerstva životního prostředí na dvouleté odložení zákazu používání kotlů první a druhé emisní třídy a kotlů bez označení emisní třídy. Dle ministryně životního prostředí zbývá v ČR více než 150 tisíc domácností, které se k výměně kotle ještě nedostaly – mohou za to nejen rostoucí ceny energií, ale také snaha zmenšit závislost České republiky na plynu z Ruska.

Dotace podle výše vašeho příjmu

Kotlíkové dotace jsou zde již pár let (letos jsou na ně vyčleněny více než 3 miliardy korun) – od poloviny loňského roku však došlo k podstatné změně. Nyní je možné čerpat dotace na výměnu kotle v bytech bytových domů, ale i v trvale obývaných rekreačních objektech. Další novinkou je rozdělení nároku žadatele s nižšími příjmy a ostatní.

Podmínky u kotlíkových dotací byly pro nízkopříjmové domácnosti 29. března mírně změněny – došlo k navýšení dotace na tepelné čerpadlo o 50 tisíc korun, nově můžete získat dotaci ve výši 180 tisíc korun.

Jak u Kotlíkových dotací, tak v v dotačním programu Nová zelená úsporám vstoupilo v platnost časové omezení podpory směrem k plynovým a kondenzačním kotlům. Zpráva MŽP a SFŽP uvádí: „Ministerstvo bude garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.“

Vyznáte se v LED?

Domácnosti, které mají nižší příjmy

Domácnosti s nižšími příjmy mohou na koupi nového kotle čerpat dotaci až do výše 95 procent uznatelných nákladů – o dotaci si budou moc zažádat na krajských úřadech. Příjem žádostí by měly kraje spustit v průběhu jara, každý kraj bude mít přesný termín nastaven sám. Domácnosti s nízkými příjmy se však mohou hlásit předčasně.

Nová zelená úsporám, nebo Kotlíkové dotace? Zdroj: Shutterstock.com

A co se rozumí domácností s nižším příjmem? V tomto upraveném režimu mohou o dotaci zažádat domácnosti, jejichž roční příjem nepřekročí 170 900 Kč za rok – to je 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy ostatních členů domácnosti se průměrují, u dětí a studentů do 26 let se počítá s nulovým příjmem.

Domácnost skládající se z důchodců nebo osob pobírajících invalidní důchod 3. stupně mají na 95procentní dotaci nárok automaticky. Za předpokladu, že splní ostatní (technické) podmínky.

Za každé dítě žijící v domácnosti se zvyšuje hranice příjmu celé domácnosti o 170 900 Kč. Na dotaci tak dosáhne například 4členná domácnost, kde oba rodiče vydělali za rok maximálně 683 600 Kč v čistém.

Při splnění podmínek mohou tito žadatelé čerpat prostředky na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Peníze z dotačního programu je možné použít na:

 • Kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189),
 • Elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013),
 • Plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013).

 Za uznatelné výdaje se nepočítá jen pořizovací cena zařízení, ale také stavební práce, dodávky a služby související s výměnou kotle, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky a testy na uvedení zdroje k užívání, dále pak projektová dokumentace.

I takto může vypadat váš kotel na štípané dřevo. S dotací vás vyjde levněji.  Zdroj: Viessmann

POZOR: Zájemci si mohou nechat dotaci proplatit i zpětně – uznatelné jsou výměny provedené po 1. lednu 2021.

Žadatelé mohou získat až 60 procent z částky dotace na předfinancování výměny.

Žádosti o dotaci u rodin s vyššími příjmy

Zatímco kotlíkové dotace tu jsou pro nízkopříjmové domácnosti, program Nová zelená úsporám nabízí dotace ostatním žadatelům. Žádosti se podávají na webu Nová zelená úsporám elektronicky. Nově se elektronicky dokládají také všechny podklady k žádosti. Pokud si o dotaci žádají starší občané, jsou jim k dispozici pracovníci na krajských pracovištích.

V rámci BZÚ mohou žadatelé o dotaci získat zpět nejvýše polovinu uznatelných nákladů. V kombinaci s dotací na zateplení domu můžete získat ještě i bonus 75 000 korun.

V tomto případě můžete čerpat finance na:

 • Výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj,
 • Výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění,
 • Výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem,
 • U bytového domu na výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku, kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn.

Kotel můžete doplnit také o krbová kamna nebo krb. Domov pak bude hezky útulný. Zdroj: Krby-kamna-Ptáček

Peníze se dají použít na:

 • Kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže),
 • Lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++),
 • Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++),
 • Tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++),
 • Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému,
 • Plynové kondenzační kotle (min. energetická třída A),
 • Napojení na soustavu zásobování teplem,
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy.

Do kdy můžete o dotaci zažádat?

O dotaci můžete zažádat nejpozději 1. září 2022, což je původní termín zákazu používání starých kotlů. Ministerstvo životního prostředí v tomto případě uvádí: „Ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou další rok na jeho výměnu bez finančního postihu.“

 

Proč toaletu se sprškou?

 

Co potřebujete k podání žádosti?

 • Formulář žádosti o podporu,
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj, splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • Doklad o splnění podmínky na výši průměrného čistého příjmu na člena domácnosti (jen domácnosti s nízkými příjmy),
 • Doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován (jen ostatní domácnosti).

Po provedení výměny je potřeba předložit (platí pro oba druhy žadatele):

 • Účetní doklady (faktury a bankovní výpisy),
 • Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla,
 • Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou,
 • Protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj),
 • Zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů,
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle.

Zdroj: dotace-jednoduse.cz, novazelenausporam.cz

 

 

 


You must be logged in to post a comment Login