Architektura a design

Když chcete bydlet u lesa aneb rodinný dům v ochranném pásmu lesa

Od   | 

Většina rodin utíká z města do přírody a dříve nebo později touží v její blízkosti bydlet. Vysněnou metou je les za domem. Jenže ne vždy je možné v jeho těsné blízkosti stavět, a to i přesto, že už tu je původní zástavba i desítky let. Jaké jsou možnosti touto cílovou páskou proběhnout a vytvořit si vysněný domov?

Ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb.(Lesní zákon), dle § 14 odst.2 platí: … dotýká-li se územní či stavební řízení ve smyslu stavebního zákona zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne kladně stavební úřad o záměru jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

 Z toho vyplývá, že les nemá vyhlášeno ani stanoveno ochranné  pásmo žádným orgánem tak, jako je to např. u vedení technické infrastruktury, ale les má ochranné pásmo o šíři 50 m stanoveno ze zákona. Ochranné pásmo lesa platí bez ohledu na jeho vlastnictví.

V případě stavby v tomto ochranném pásmu lesa, které je určeno vzdáleností 50 m od jeho okraje, je potřeba posoudit, zda stavba nenaruší les a hospodaření v něm. 

U případného záměru realizovat stavbu v ochranném pásmu lesa, je nutno se nejprve informovat na příslušném stavebním úřadě, jaké podklady pro konkrétní povolovací proces bude potřeba předložit. Obecně platí povinnost k žádosti u příslušného stavebního úřadu, na vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí či stavebního povolení nebo ohlášení stavby, doložit souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa, který vydává místně příslušný orgán ochrany prostředí. Ale podkladem pro tento souhlas je souhlasné stanovisko vlastníka lesa nebo lesního hospodáře. Ten může souhlas podmínit dodržením určitých podmínek. Jde o postup při němž je orgán státní správy lesů součástí administrativní ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z toho vyplývá, že v ochranném pásmu lesa je možno realizovat stavby  v podstatě na základě výjimky vydané příslušným orgánem správy lesa. A ta je tedy podkladem pro shora citované závazné stanovisko příslušného orgánu životního prostředí a pro následný povolovací proces u stavebního úřadu.

Kdy se uděluje výjimka?

Výjimka se tedy uděluje pro stavby, které se umísťují v menší vzdálenosti než-li 50 m od okraje lesa. Správní orgány mohou pro stavby v pásmu, kde  hrozí pád stromů, výjimky neudělit. K posouzení vydání výjimky, je kompetentní příslušný dotčený správní orgán. Pokud je žádost o výjimku zamítnuta, je možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat k nadřízenému orgánu. 

Pro vyřízení žádosti na vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavbě v ochranném pásmu se doporučuje doložení následujících dokladů:

  • Snímek katastrální mapy se zákresem stavby, technickou zprávu, projektovou dokumentaci, výčet lesních pozemků, vzdálených do 50 m od stavby.
  • Vyjádření vlastníků všech dotčených lesních pozemků


You must be logged in to post a comment Login