Architektura a design

Katalogový nebo individuální projekt rodinného domu? V jakém chcete bydlet?

Od   | 

Pokud chceme postavit rodinný dům na vhodném pozemku je nutné podat ohlášení stavby, nebo zažádat o vydání stavebního povolení. Potřebné informace podle podmínek v konkrétním území vydá příslušný stavební úřad, včetně požadavku na doložení dokumentací a nutných dokumentů.

Tento dům je na míru pozemku i majitelů

Ohlášení je třeba, pokud se staví rodinný dům se zastavěnou plochou do 150 m2, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a zároveň dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, a nebuduje-li se nová infrastruktura. Dům musí být buď v souladu s územním plánem obce či města, nebo se musí nacházet v zastavěném území vymezeném samostatným postupem podle stavebního zákona, anebo určeném z roku 1966.
Stavební povolení je nutné na stavbu rodinného domu, která převyšuje rozměry stavby na ohlášení, a jedná-li se o přípojky na infrastrukturu. Stavební úřad může podle správního řádu spojit územní a stavební řízení, pokud jsou podmínky v území jednoznačné, zejména má-li obec schválený územní či regulační plán.
Rodinný dům by měl být vyjádřením individuality svého majitele a plnit jeho představu o charakteru, objemu, vzhledu, funkcích i provozu budoucího bydlení. Dům by měl vyhovovat daným potřebám bydlení na dlouhou dobu.

V katalogových projektech najdeme řadu zajímavých moderních staveb

Katalogové projekty

Katalogovým projektem lze označit univerzální projekt rodinného domu pro ideálního uživatele na ideálním pozemku. Katalogové projekty rodinných domů jsou však zpracovány bez ohledu na jakoukoliv vazbu k pozemku a nezohledňují místní podmínky v daném území. Neberou v úvahu vlastnosti a charakter konkrétní parcely (např. výstavbu na sousedních pozemcích, spád terénu, dopravní připojení, napojení na inženýrské sítě, požadavky na orientaci místností ke světovým stranám atd.). Katalogový projekt je možno volit v případě, že jde o rovinatý pozemek s ideální orientací příjezdové komunikace na severní straně parcely. Cena katalogového projektu rodinného domu je nižší nežli cena za individuální řešení, avšak je jen cenou základní, kterou je nutno navýšit o další položky, tj. za projekt osazení domu na konkrétní pozemek, za projekt infrastruktury, za radonový průzkum, za průkaz energetické náročnosti domu atd.

Rodinný dům, bungalov

V současných katalozích najdeme nejrůznější typy staveb. Zdroj: Gservis

Individuální projekty

Individuální projekt rodinného domu je oproti katalogovému pracnější a dokáže s pomocí tvůrčí schopnosti architekta realizovat představy a potřeby klienta. Ten bere v úvahu způsob života budoucích uživatelů, jejich zvyky, nároky i požadavky. Také dokáže zohlednit možnosti využití pozemku v daném prostředí, reagovat na související okolnosti, např. složitější terénní podmínky, založení objektu, návaznost na stávající zástavbu nebo komplikovanější připojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Tam, kde je omezení dodržením zákonných odstupů od hranic pozemků a již stojících staveb, je nutno řešit osvětlení a oslunění vnitřních prostor domu při zachování soukromí uživatelů a zároveň zajištění odpovídajícího výhledu. Výhoda individuálního řešení rodinného domu je, že odpovídá skutečným potřebám bydlení i zájmům obyvatel při jeho vysoké architektonické kvalitě. To vše při respektování platné legislativy a předpisů.

Obsah projektu pro ohlášení stavby či stavební povolení stanovuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 62/2013 Sb.

Výsledkem je projekt kvalitního domu pro dlouhodobé užívání, který také bude schopen bezproblémově reagovat i na různé etapy života uživatelů.
Nevýhodou individuálního projektu je jeho vyšší cena oproti projektu z katalogu. Tento projekt oproti katalogovému obsahuje úplnou dokumentaci pro ohlášení stavby či pro stavební povolení ve smyslu prováděcí vyhlášky o dokumentaci staveb. Na individuálním projektu se podílí tým specialistů. Dále před zpracováním dokumentace předchází ve spolupráci s klientem ještě etapy, tj. koncepční návrh, architektonická skica a studie.
Obsah projektu pro ohlášení stavby či stavební povolení stanovuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 62/2013 Sb. Skutečné požadavky na dokumentaci a na další nutné doklady sdělí příslušný stavební úřad. Projekty lze zpracovávat v různých stupních. Od jednoduchého pro stavební povolení až po detailní prováděcí projekt. Čím je projekt propracovanější, tím je dražší, ale tím se výrazně ušetří při stavbě.

Individuální projekt rodinného domu

Individuální projekt se musí zpracovat na atypický pozemek. Tento je ve strmém svahu.


You must be logged in to post a comment Login