Architektura a design

Jaké dokumenty potřebujeme pro stavbu rodinného domu

Od   | 

Realizaci stavby vysněného rodinného domu, až do velikosti zastavěné plochy do 300 m2, je nově od 1. 1. 2018  možno řešit dle § 104 Stavebního zákona zjednodušeně, tedy formou ohlášení stavby. V ustanovení odst.(1) §104 se mimo jiné říká: ….ohlášení stavebnímu úřadu postačí u stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím….

Máte od všech sousedů souhlas ke stavbě?

Problémem ale je, že k tomuto postupu je nutno mít souhlas se stavbou od všech vlastníků sousedních nemovitostí. Pokud některý ze sousedu souhlas nevydá, musí se postupovat formou územního a stavebního řízení, a to dle pokynů příslušného stavebního úřadu.

Vodorovnému členění fasády odpovídá i výrazné zakončení gabiony.

Až dostavíte, oznamte to příslušnému úřadu. Zdroj: Atelier ADR

Kolaudace není po ukončení stavby potřeba, pro stavební úřad je dostatečné oznámení.

Na stavební úřad je k ohlášení stavby nutno předložit:

1) Vyplněnou žádost na ohlášení stavby

2) Dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS)

3) Dokladovou část

Žádost na ohlášení stavby

Formulář žádosti na ohlášení stavby k vyplnění lze získat na místně příslušném stavebním úřadě, nebo je možno jej elektronicky stáhnout ze stránek  Ministerstva pro místní rozvoj. Žádost má část A, kde je nutno vyplnit údaje o stavební záměru, a dále část B, kde je uveden výčet dokumentů a podkladů, které je nutno k žádosti doložit.

Plocha sedlové střechy domu přechází pouhým zalomením do štítové střechy.

Dokumentace  pro ohlášení stavby (DOS)

Obsah, rozsah a podrobnost dokumentace se řídí  ustanovením Přílohy č.5 prováděcí vyhlášky  ke stavebnímu zákonu č. 62/2013 Sb.

Dokumentace musí obsahovat jak textovou, tak výkresovou část. Jedná se zejména o základní okótované výkresy v dostatečném obsahu a podrobnosti, které umožní stavebnímu úřadu a ostatním účastníkům řízení se k navrhované stavbě odpovědně vyjádřit.

Avšak podrobnost výkresů v tomto stupni dokumentace a specifikace materiálů a prvků není dostatečná pro realizaci stavby. Nedostatečná podrobnost grafické části a nedotažené detaily mohou být pro řádný postup realizace stavby komplikací, může docházet k překotným nekvalitním řešením a k vícepracím, vedoucím k případnému živelnému narůstání nákladů.

Rodinný dům s umělým jezírkem

Rodinný dům s umělým jezírkem

Dokladová část

Seznam požadovaných  dokumentů, nutných pro ohlášení stavby, je uveden v žádosti ohlášení stavby v části B. 

Avšak  pro konkrétní záměr v konkrétní obci je třeba si také vyžádat na stavebním úřadě konkrétní seznam dotčených orgánů státní správy a správců sítí, jejichž kladná stanoviska jsou pro povolovací proces podmiňující.  

Stejně tak musí být kladná stanoviska správců sítí, jejichž výčet je také uveden v Žádosti v části B. Je však nutno od stavebního úřadu získat  také seznam konkrétních vlastníků dopravní a technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, …apod.), působících v konkrétním území.

Zadání pro návrh domu bylo zaměřené na energeticky ekologický aktivní dům s minimálními emisemi kysličníku uhličitého a možností použití šikmé střechy.

Mezi další důležité požadované doklady také patří:

– souhlas vlastníka pozemku se stavbou, pokud není vlastníkem žadatel

– doklad prokazující právo k pozemku nebo stavbě tehdy, nedá-li se ověřit na

Katastru nemovitostí

– plná moc na zastupování, pokud ohlášení vyřizuje zástupce

– doklad o informování vlastníků sousedních nemovitostí a jejich souhlasy se stavbou

 


You must be logged in to post a comment Login