Rady a tipy

Jaká povolení potřebujeme, chceme-li postavit domek v lese

Od   | 

Přestože máme kvalitní bydlení ve městě, jakmile to jen trochu jde, utíkáme z jeho rušného područí do klidné oázy – ideálně do lesa, kde najdeme prostor pro sebe a rodinu. Pokud nemáme takové útočiště, začneme po něm toužit a hledáme cesty, jak ho získat.

Uvažujeme-li o stavbě rodinného nebo rekreačního domku na lesním pozemku, musíme pečlivě zjistit na příslušném stavebním úřadu a odboru územního plánování možnosti takovéto stavby z hlediska povolovacího procesu.

Kvalifikovaně posoudit otázku přípustnosti stavby a souladu stavby s územně plánovací dokumentací je plně v kompetenci místního příslušného stavebního úřadu a úřadu územního plánování. Oba tyto orgány určí doložení stanovisek a vyjádření orgánů, nutných pro případný povolovací proces.

 

Není možno vyžadovat ohled na případné, již v minulosti umístěné objekty na lesních pozemcích, jejichž stavba proběhla v minulosti za účinnosti předcházejících zákonů a v jiném právním prostředí.

 

Obecně nyní stavební zákon ke stavbě rodinných domu a objektů rekreace říká:

v §79, odst. (2) o) – Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují (citace):

stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízen, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci

v §103, odst.(1) a) – Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (citace):

stavební záměry uvedené v § 79 odst.(2)

Tato ustanovení sice v obecném ohledu říkají, že nemusí být pro stavbu rodinného domu nebo rekreačního objektu vydána citovaná povolení, ale ze souvislosti z hlediska legislativy pro stavby na lesních pozemcích vyplývá povinnost respektovat  další zákony a opatření, a to zejména:

Předmětný pozemek by měl být uveden v platném územním plánu obce  jako zastavitelný. Pokud není takto definován, bude potřeba požádat příslušnou obec o jeho zařazení do změny územního plánu.

Nutnost respektovat  ustanovení Lesního zákona  č. 289/1995 Sb, kde je v  § 14 odst.(2), uvedeno:

Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

K záměru stavby je tedy nutno požádat vlastníka pozemku o souhlas se stavbou na lesním pozemku. Udělení souhlasu může být vázáno podmínkami popř. podmínkami příslušného lesního hospodáře.

 

U řešení stavby na lesním pozemku bude nutno respektovat odstupové vzdálenosti od hranice pozemku. Na tuto problematiku se vztahuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která jasně stanoví mimo jiné vzdálenosti staveb od hranic pozemků.

V § 25 této vyhlášky, se k hranicím pozemků vztahují tato ustanovení:

 (2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije.

 (5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.

 (7) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.

Vyhláška také ohledně hranic pozemků uvádí, že stavba ani její žádná část nesmí přesahovat na sousední pozemek a také předmětnou stavbou nesmí být znemožněna zástavba na sousedním pozemku.


You must be logged in to post a comment Login