Architektura a design

Jaká je ideální velikost pozemku pro stavbu rodinného domu, aby se rodina nedusila

Od   | 

Zjednodušeně řečeno je to taková velikost, která umožní realizaci rodinného domu dle představ a nároků stavebníka.

Tento rodinný dům je postaven na pozemku velkém 3 000 m2 Zdroj: Master design

A to velikost, kde může mít rodinný dům okna do všech stran díky  dostatečným odstupovým vzdálenostem od hranic pozemku, kde se lze při řešení dispozice snadno vypořádat s orientací pobytových místností ke světovým stranám, kde díky rozměrům pozemku může být uspořádána dispozice a rozmístění prostorů v domě dle požadavků, potřeb a nároků uživatelů, kde budou moct být v domě umístěna také další vhodná zařízení a prostory na relaxaci  a hobby vyžití, kde se příjezd k domu a umístění garáže vyřeší optimálně a také kde se dostatečná zahrada domu stane obyvatelnou součástí bydlení. Neméně důležité je vyřešení dostupnosti napojení na dopravu a inženýrské sítě.

Ovšem pozemek pro stavbu rodinného domu se většinou nachází v území či obci, pro které z legislativy vyplývají určitá omezení a pravidla.

Za prvé:

nemůžeme stavět ve volné krajině, ze zákona se může rodinný dům postavit pouze na zastavitelném pozemku. To vyplývá z platné legislativy a souvisí to s podmínkami územních plánů, které většina obcí má. V územních plánech jsou definovány podmínky v regulativech, které určují způsob zástavby na zastavitelných lokalitách. 

V některých regulativech jsou určena rozmezí velikostí pozemků, procento zastavění pozemků stavbou (většinou se jedná o cca 30% z plochy pozemku), výška zástavby atd. Z těchto omezení na předmětném pozemku nakonec vyplyne velikost vlastního domku.

Za druhé:

také omezení vyplývá z vlastní definice pojmu rodinný dům.  Je to stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.);

Za třetí: 

Omezení, vyplývající ze skutečného charakteru  pozemku, kde se budou muset dodržet podmínky:

Vyhlášky č. 269/2009 Sb, t.j. odstupové vzálenosti,  min. mezi stavbami 7 m, (odstup od společné hranice 3,5m),  v stísněných poměrech lze snížit na 2m (mezi stavbami 4 m).

Od veřejné komunikace je stanovena vzdálenost  3m.

Napojení pozemku na veřejnou komunikaci vyplývá ze zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích a ze závazné normy ČSN 73 6110.

Připojení stavby na inženýrské sítě,  bez vyřešení jejich napojení není stavba projednatelná.


You must be logged in to post a comment Login