Architektura a design

Dům, který vám přivezou

Od   | 

Rodinným domům, které firma smontované nebo připravené k montáži na váš pozemek přiveze, přicházíme čím dál víc na chuť. Bydlíme rychle a v dostupných finančních částkách. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Z hlediska povolovacího procesu i technologických postupů výstavby musíme však rozlišovat dva zásadní druhy domků.  K prvním náleží takzvané mobilní domy, které nejsou pevně svázané se zemí a nemají pevné základy. K druhým patří domy osazené na pevných základech a smontované v továrně vyrobených dílů a prvků na místě stavby. O možnostech umístění těchto montovaných domů na konkrétním pozemku a případném povolovacím procesu je třeba se informovat na příslušném stavebním úřadě.

 

Pokud vám dům přivezou smontovaný až k brance, nezapomeňte se předem ujistit, že auto s vlekem a domem projede až k vašemu pozemku.

 

Mobilní dům

Stavební úřad je kompetentní k posouzení, zda jde o stavbu, nebo o výrobek plnící funkci stavby anebo se jedná o mobilní zařízení. Dle současné legislativy je možno mobilní domek umístit a případné vedení přípojek na  pozemek dle dokumentu Územní souhlas, který vydává příslušný stavební úřad na základě Oznámení o záměru v území  a dle ostatních požadovaných dokladů.

U mobilních domů či mobilheimů  je třeba upozornit na to, že z právního hlediska není mobilní dům nemovitost. U jeho umístění neprobíhá žádné stavební povolení ani ohlášení stavby a k jeho užívání není potřeba kolaudace stavby. Z toho vyplývá, že domy nedostávají číslo popisné a není možný jeho zápis do Katastru nemovitostí, kde je právě podmínkou spojení objektu se zemí pevným základem. Problémem je pak jeho financování hypotékou s ručením nemovitostí.

Montovaný dům

Jiný postup je u stavby montovaného rodinného domu. Jedná-li se dle platné legislativy o stavbu pro bydlení s jedním podzemním podlažím o hloubce do 3 m, nejvíce s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, tak pak podléhá ustanovení     § 104 stavebního zákona tj. režimu ohlášení stavby. A to bez ohledu na to, o jakou technologii výstavby půjde, zda jde o stavbu zděnou, ocelovou, z monolitického betonu,  dřevostavbu a pod. Díly pro montované domy vznikají  většinou v továrních výrobních halách, kde jsou vyráběny celé obvodové stěny, příčky a stropy atd., do nichž  se do jednotlivých dílů osazují rámy oken a dveří. Na stavbě se pak realizuje již jen montáž a sestavení jednotlivých dílů do celé sestavy. Dnešní výrobní tovární postupy dávají montovaným domům vysoce kvalitní technické vlastnosti. Výhodou pak je také následná krátká realizace vlastní stavby.

 

Při rozhodování o tom, jakou technologii výstavby zvolit, je důležitá otázka finanční náročnosti stavby, různé užité technologie se ekonomicky liší a pak také hrají roli klimatické podmínky konkrétní lokality. 

 

Užívání stavby

Vybudovanou a ohlášenou stavbu, provedenou na základě souhlasu s ohlášením, nelze užívat bez jejího legislativního ukončení. I když není vyžadovaná kolaudace stavby, stavebník je povinen ohlásit dokončení stavby na formuláři Ohlášení dokončené stavby. Žádost se podává na příslušný obecní úřad v součinnosti se stavebním úřadem. Do formuláře se uvedou (citace): identifikační údaje stavby, údaje o stavebníkovi, základní informace o rozhodnutích a opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena, datum ukončení stavby.

Žádost je dále třeba doplnit o geometrický plán,  o prohlášení stavebníka, že je stavba provedena v souladu s ohlášením a ověřenou projektovou dokumentací.       V případě, že dojde při stavbě k odchylkám oproti ověřené dokumentaci, stavebník dodá dokumentaci skutečného provedení stavby.  Následně by mělo být obecním úřadem domu přiděleno číslo evidenční a číslo popisné a také by měl být proveden vklad do katastru nemovitostí. 

Rozloha vyráběných mobilních domků není nijak omezená. Skládají se z modulů do jakékoliv velikosti, jsou demontovatelné a lze je přesunout na jiné místo.

Některé mobilní domy jsou nabízeny v modulech, které dokupujete a skládáte podle potřeby.

 


You must be logged in to post a comment Login