Rady a tipy

Co dělat, když nesouhlasíte se stavbou na sousedním pozemku

Od   | 

Nejen příbuzné, ale ani sousedy si velmi často nemůžeme vybrat. S tím souvisí i jejich rozhodnutí o vzhledu i umístění domku na jejich pozemku. Jenže co dělat, když se nám jejich stavba nelíbí, nebo co hůř, kazí nám výhled nebo stíní? Jak se v takové situaci bránit?

Řešení existuje, pokud jsou vaše zákonná práva předmětnou stavbou omezena či ohrožena. Za kratší konec nitě budete tahat v případě, když se vám sousední stavba pouze nelíbí nebo vzhledem či užíváním nevyhovuje.

Pokud se vám stavba jen nelíbí, ale splňuje všechna zákonná práva nezbývá než se se sousedem domluvit.

Dobrou zprávou je, že v každém případě budete podle platné legislativy při plánování stavby na sousedním pozemku účastníkem územního a stavebního řízení. V těchto povolovacích procesech pak máte právo uplatnit své námitky a připomínky, a to týkající se zejména umístění stavby na pozemku, výšky stavby, ale také možného zastínění či omezení oslunění vaší nemovitosti.   

Pokud však jsou u navrhované stavby dodrženy všechny legislativní podmínky, tedy využití stavby na daném pozemku je v souladu s územním plánem obce, jsou splněny u stavby obecně technické podmínky pro zástavbu, jsou plněny limity odstupů staveb mezi sebou a od kraje pozemku, vyhovují výsledky studie oslunění a zastínění u stavby nebo stavba z hlediska využití a provozu nebude ohrožovat v dané lokalitě životní prostředí, pak se budete jen velice těžko dožadovat omezení stavby nebo jejího zamezení.

Veškeré námitky a připomínky ke stavbě je nutno podat stavebnímu úřadu písemně a ve stanovené lhůtě. Nebudete-li se v této problematice orientovat, je dobré se obrátit na odborníka a zplnomocnit jej pro tato jednání. Může vám pomoci ovlivnit vzhled nové stavby tak, aby to bylo pro vás vhodnější.

Co byste měli vědět

Na odstupové vzdálenosti staveb se vztahuje § 25 prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb. Citace ustanovení:

 (2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije.

 (5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.

(6) S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

(7) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.

Stavba musí být na pozemku umístěná tak, aby dodržovala všechny pravidla pro dodržení vzdáleností, která najdeme ve stavebním zákoně

Výška zástavby i velikost stavby na pozemku v daném území musí vycházet z regulativů územního či regulačního plánu, pokud je pro obec zpracován. Pokud obec nemá platný územní plán, musí být respektována hladina výšky okolní zástavby. Zastavěnost pozemků či procento jeho zastavění se také řídí ustanovením vyhlášky  č. 501/2006 Sb.O obecných požadavcích na využívání území, kde se v § 20  a 21 odst.5 uvádí:

vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; musí být řešeno přednostně jejich vsakováním.

… vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě

  1. a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4
  2. b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3

Fotogalerie:

Jak se změnilo bydlení za posledních 30 let?


You must be logged in to post a comment Login