Architektura a design

Jak daleko může být umístěn rodinný dům od kraje pozemku?

Od   | 

Pro  umístění domků na pozemku má legislativa připravená určitá pravidla, která vyplývají ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Vychází z nich stavební úřad a my jsme nuceni je pro svůj záměr respektovat. Adekvátní informace podá právě místně příslušný úřad.

Nejprve je třeba vědět, zda má konkrétní obec vypracován územní plán. Ten může mít ve svých regulativech mimo jiné stanoveny odstupové vzdálenosti od hranic pozemku nebo definovanou uliční či stavební čáru. Uliční čára je hranicí mezi veřejným prostorem nebo komunikací a soukromým pozemkem. Stavební čára je čára odstupu průčelí domků od uliční čáry. Ve starší kompaktní zástavbě centrálních částí obcí či měst může být tato hranice totožná. 

 

Pokud  toto není stanoveno, je pro umístění domků na pozemku nutno respektovat aktuální ustanovení § 25 prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb., kde jsou definovány vzdálenosti staveb od hranic pozemků.

 

Citace ustanovení:

 (2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije.

 (5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.

(6) S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

(7) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.

Ve vyhlášce  je také určeno, že stavba ani její části, nesmí přesahovat hranici  sousedního pozemku a také je nutno zamezit odvádění dešťových vod a spad sněhu ze střechy na sousední pozemek. Dále nesmíme naší stavbou znemožnit zástavbu  sousedního pozemku. Vyhláška také pamatuje na to, že je-li sousední pozemek dosud  nezastavěný, nedá se využít minimální vzdálenost 2 m od okraje pozemku. A to vzhledem k tomu, že je nutno stanovenou vzdálenost 7 m mezi domy, dle §25 odst.(2) spravedlivě rozdělit mezi průčelí u obou sousedních domů. Avšak posouzení konkrétního  řešení odstupu od sousední zástavby záleží na posouzení místně příslušného stavebního úřadu.

Z uvedeného vyplývá, že jsou pro konkrétní polohu domku na pozemku možné výjimky z odstupových vzdáleností. Stavební úřad pak posoudí konkrétní podmínky v konkrétní lokalitě z hledisek  urbanistického uspořádání související zástavby, z hlediska dodržení pravidel požární ochrany, z hlediska  dodržení hygienických předpisů a v neposlední řadě z hlediska ochrany životního prostředí.  

 

 


You must be logged in to post a comment Login