Architektura a design

Co je nutné vědět o odstupových vzdálenostech na pozemku

Od   | 

Ve smyslu platných zákonů a souvisejících předpisů je třeba respektovat, že předmětný pozemek svými vlastnostmi, velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry musí umožnit umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel bydlení a musí být dopravně napojen na vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci.

Stavba rodinného domku je dle platné legislativy možná pouze:

– na zastavitelné ploše vymezené k zástavbě v územním plánu obce či města. Dle regulativů územního plánu příslušný stavební úřad stanoví, jaké podklady pro vydání stavebního povolení bude požadovat.

– na pozemcích v zastavěném území, pokud obec nemá územní plán, nebo není zastavěné území vymezené samostatným postupem, je zastavěným územím obce její zastavěná část vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí.

Pro plánovanou stavbu rodinného domu na konkrétním pozemku je nutné zjistit všechny dostupné informace o možnostech výstavby. Ty mohou záměr výstavby výrazně ovlivnit a omezit. Jde zejména o:

– základní informace o pozemku, např. nachází-li se v zastavěném území obce nebo zastavitelném území, má-li obec územní plán

– podmínky výstavby rodinného domu, vyplývající z regulativů územního či regulačního plánu

– informace o věcných břemenech a jiných majetkoprávních omezeních

– omezení výstavby daná prostředím, například chráněná krajinná oblast, území v památkové ochraně, výskyt inženýrských sítí a jejich ochranná pásma apod.

– podmínky pro výstavbu vyplývající z platné legislativy

Koncepci, uspořádání i velikost rodinného domu může dále významně ovlivnit konkrétní poloha pozemku v území, jeho půdorysný tvar i vertikální členění a uspořádání terénu, jeho napojení na dopravní komunikace a inženýrské sítě.

odstuoy_rady_tipy

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické a architektonické, podmínky životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technickou infrastrukturu.

Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností. S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu tehdy, když nejsou ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, tedy okna, větrací otvory atd.

Další stavby

Vzdálenost garáže a dalších staveb souvisejících s bydlením umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m. Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace.

Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje komunikace.


You must be logged in to post a comment Login