Rady a tipy

Je čas připravit řadu povolení ke stavbě zahradního domku. Poradíme, co je třeba k zápisu do katastru nemovitostí.

Od   | 

Chcete-li mít na zahradě stále uklizeno, pak dříve či později zjistíte, že to bez menšího domku, do kterého uklidíte sekačku, zahradnické nářadí, květináče, zeminu a mnoho dalšího, zkrátka nejde. Tma ve čtyři hodiny odpoledne by mohla být tím správným spouštěčem, pro zařízení potřebných povolení, abyste na jaře mohli začít s jeho stavbou.

Kdy potřebujete stavební povolení nebo ohlášku?

Nepřekročí-li půdorysná velikost 25 m2 a výška pět metrů, nebudete pro stavbu zahradního domku potřebovat stavební povolení ani ohlášení stavby, tak jak to vyžaduje ustanovení §103 stavebního zákona (citace):

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení:

  • Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a ….

Potřebujete územní souhlas

Ovšem tato stavba podléhá povinnosti zažádat o územní souhlas dle ustanovení  §96 odst. 2)a  stavebního zákona. V příloze č. 9 k prováděcí vyhlášce č. 503/2006 Sb. je uveden výčet náležitostí, nutných k podání žádosti na územní souhlas, a to zejména:

  • Výpis vlastnictví z Katastru nemovitostí
  • Katastrální situace se zákresem záměru
  • Souhlasy sousedů s podpisy
  • Zjednodušený projekt stavby

Musíme respektovat odstupové vzdálenosti?

Při řešení této účelově vymezené stavby nezáleží na tom, jakou technologií bude vybudována. Zda bude zděná, dřevěná, kovová pod. Při jejím situování na pozemku je však také nutno respektovat povinné odstupové vzdálenosti od hranic pozemku. Dle §25 prováděcí vyhlášky č. 501/2006Sb. je např. minimální vzdálenost stavby 2 m od okraje pozemku. V žádosti je však možno požádat o výjimku. Záleží na územním uspořádání území a zástavbě sousedních pozemků.

Zápis vlastnických práv do Katastru nemovitostí

Pole platné legislativy se u takto realizované stavby nevydává povolení užívání ani kolaudační souhlas. Bude však potřeba na Katastr nemovitostí, z důvodů grafické změny v katastru, zažádat o zápis vlastnických a jiných věcných práv. K tomu je třeba na Katastr nemovitostí zároveň s žádostí doložit takzvanou listinu.

Zápis do katastru je také nutným podkladem pro nové přiznání daně z nemovitostí.

To jsou například kupní smlouvy, úvěrové smlouvy apod. Nedílnou součástí podávaných listin je také geometrický plán, který musí být vypracován v případě, kdy dojde ke změně údajů původně uvedených na Katastru nemovitostí díky nové stavbě na předmětném pozemku. Geometrický plán tedy graficky vyznačuje útvary předmětných nemovitostí před změnou, ale i po jejím provedení. Podaný geometrický plán bude následně  potvrzen místně příslušným katastrálním úřadem.

Zahradní domek je v duchu architektury, málokoho by napadlo, že tam původně nestál. 

 


You must be logged in to post a comment Login