Rady a tipy

Jak velká má být plocha před garáží u rodinného domku

Od   | 

Čím více máme prostoru před garáží, tím se nám do ní bude lépe vjíždět i vyjíždět. Samozřejmě se nám bude pohodlněji manipulovat i s dalším zařízením, které čas od času potřebujeme. Legislativa ale nestanovuje velikost nutné plochy před vjezdem do garáže u rodinného domu. Záleží totiž na uspořádání zástavby v území a na tom, co definují regulativy v územním či regulačním plánu obce. A také je třeba se řídit uliční a stavební čárou dané ulice nebo lokality. Před stavbou se proto informujte na následující.

Manipulační prostor před garáží je rozhodně vítaný. Zdroj: Pixabay

Stavební čárou rozumíme geometrickou spojnici průčelí sousedních budov ve výši  terénu. Nemusí se shodovat s hranicemi pozemků. Svou roli při umístění garáže může také hrát tzv. uliční čára.To je hranice mezi veřejnou komunikací a soukromým pozemkem. Vše záleží na tom, jaké podmínky pro výstavbu v konkrétní lokalitě určují nadřazené dokumentace, územní plán, hustota související zástavby i podmínky rozvoje obce.

 

Důležité je také kriterium, jak velký je pozemek pro stavbu, jaký má tvar, jaký je jeho sklon a orientace ke komunikaci.

 

Pro záměr je nutné mít však nejprve vyřešený vjezd na pozemek. Jedná se o tzv. přímé připojení pozemků, stavební parcely či garáže na veřejnou komunikaci formou zřízení vjezdu, sjezdu nebo nájezdu. Tuto problematiku, tj. napojení na komunikaci za účelem vyjíždění a zajíždění vozidel, řeší ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, v aktuálním znění. Povolení nového připojení nemovitosti na komunikaci nebo úpravu stávajícího vydává místně příslušný silniční správní úřad. Žádost může podávat vlastník připojované nemovitosti nebo jím pověřená osoba.

Pro podání připojení je nutno doložit zejména:

  • žádost o připojení na pozemní komunikaci
  • dokumentaci nebo situaci s parametry a rozhledové vzdálenosti
  • souhlas vlastníka komunikace
  • souhlas Policie ČR

Ideální je garáž ze severní strany. Zdroj: Pixabay

Příjezdová cesta ke garáži

Pokud bude vjezd na pozemek legislativně vyřešen, je možno řešit vlastní příjezdovou cestu  ke garáži. To, jak bude dlouhá, záleží na koncepci uspořádání stavby na pozemku a v neposlední řadě na vztahující se stavební čáře v území. Ta rozhodne o možném situování garáže např. přímo na hranici pozemku nebo bude vyžadovat konkrétní odstup od jeho hranice.

Vlastní příjezdová cesta by měla být dle možnosti rovná a nepříliš svažitá. Mělo by být možné po ní bez problému zajíždět a vyjíždět, a to i během deště nebo při napadnutí sněhu. Důležitý je i výběr vhodných garážových vrat, které budou svou šířkou vyhovovat konkrétnímu provozu. Je také nutno počítat s tím, že je od vrat nutno řešit na cestě tříprocentní protispád pro zamezení zatékání dešťových vod. Vrata jednokřídlová, dvoukřídlová či výklopná jsou náročná na určitý manipulační prostor před garáží.  

Výhodou umístění garáže blízko komunikace je nejen krátká příjezdová cesta, ale takovéto řešení stavby garáže jako bariéry, může oddělovat zadní prostor pozemku od veřejného prostoru a tím poskytovat uživatelům více soukromí.

Vždy musí být vyřešena příjezdová cesta. Zdroj: Pixabay

Fotogalerie:


You must be logged in to post a comment Login