Architektura a design

Můžeme bydlet v nezkolaudovaném domě?

Od   | 

Od 1. 1. 2018 platí novela stavebního zákona, kterou se mění postupy při ohlášení stavby a stavebním povolení, vztahujících se k stavbám rodinných domů. S tím souvisí i tolik vyhledávané téma, zda můžeme bydlet v nezkolaudovaném domě. Jak to tedy je?

Od začátku roku 2018 už ve většině případů není nutná kolaudace

Zásadní změnou u dokončení stavby rodinného domu je to, že již není ve většině případů nutná jeho kolaudace, tedy povolení užívání stavby. Vyplynulo to ze zrušení § 120 stavebního zákona. Avšak některé stavební úřady vyžadují u rodinných domů, budovaných svépomocí a povolených dle předcházející legislativy,  kolaudační souhlas, a jiné ne. O konkrétním postupu je třeba se informovat u místně příslušného stavebního úřadu.

U stavby rodinného domu, která nepodléhá kolaudaci, je důležitá skutečnost, že stavbu je možno užívat až po provedení všech předepsaných zkoušek a měření dle zvláštních právních předpisů, jako jsou revize, tlakové zkoušky apod. Je nemožné začít užívat nedokončenou stavbu, a to i přesto, že stavební úřad kontrolu nebude provádět.

Pro dokončení stavby po provedených zkouškách je potřeba:

Vyplnit Žádost o přidělení čísla popisného a evidenčního a formulář Ohlášení dokončené stavby. K tomu slouží formuláře, dostupné na stránkách konkrétního stavebního úřadu nebo na stránkách mmr.cz.

Žádost o přidělení čísla popisného a evidenčního

Žádost se podává u místně příslušného obecního  úřadu. Do formuláře se v součinnosti se stavebním úřadem, uvedou identifikační údaje ke stavbě, údaje o stavebníkovi, informace o rozhodnutích a opatřeních, dle nichž byla stavba povolena, datum ukončení stavby v součinnosti se stavebním úřadem apod.

K žádost se doloží přílohy, a to: geometrický plán,  s údaji o poloze definičního bodu stavby, adresy a prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací. V případě, že dojde během stavby k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci, doloží se dokumentace skutečného provedení stavby.

Ohlášení dokončené stavby

 Tímto dokumentem je stavební úřad informován o dokončení stavby, která je  prováděna na základě stavebního povolení nebo jeho souhlasu s ohlášením. Také se využívá u změn staveb, jako jsou nástavby, přístavby apod.

K vyplněnému Ohlášen dokončené stavby se dokládají přílohy, a to: geometrický plán u staveb, bude-li se stavba evidovat v katastru nemovitostí, a prohlášení stavebníka, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a  ověřenou projektovou dokumentací. Pokud při provádění stavby dojde k odchylkám, doloží se dokumentace skutečného provedení stavby.

A co když jsme provedli jen změnu stavby?

U záměrů, kdy se jedná pouze o změny staveb (přístavby, nástavby, stavební úpravy v souvislosti se změnou v užívání stavby), se využívá pro zápis změn do katastru nemovitostí nový formulář Ohlášení dokončené stavby.  Ten je určen pro stavby dokončené po 1. 1. 2018, kterým není přidělováno číslo popisné a číslo evidenční, nebo které vyžadují stavební povolení či ohlášení, ale nevyžadují kolaudaci.


You must be logged in to post a comment Login