Architektura a design

Jak moc vám mohou sousedé vidět do talíře, aneb okno od souseda na váš pozemek

Od   | 

Přestože máte fajn sousedy, chcete si udržet soukromí. Zatímco na zahradě se můžete skrýt za přírodní stěny v podobě živých plotů nebo vzrostlých stromů, za okny to už tak snadno nejde. Jasně, že si můžete pořídit venkovní žaluzie nebo v interiéru těžké závěsy, ale kdo by o to stál? Do svých domovů zveme slunce, ale už ne sousedy…  Naštěstí ochrana soukromí obyvatel u rodinných domů má samozřejmě oporu i v legislativě…

Nejdůležitější body, které chrání naše soukromí před vlezlými pohledy sousedů najdeme v paragrafu 25 – Odstupy staveb Vyhlášky č.501/2006 Sb.

Našli jsme nejdůležitější body, které se můžou hodit, při vašich úvahách o stavbě rodinného domku. Vycházíme z § 25 – Odstupy staveb Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v aktuálním znění, kde se říká:

(1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.

(2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije.

4) Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.

(6) S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

(8) Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace.

Odstup dvou rodinných domů by měl být minimálně sedm metrů a pokud nejsou ve stěnách domů okna z žádných obytných místností může být vzdálenost rodinných domů zmenšena až na čtyři metry

Co z toho vyplývá?

Z uvedeného tedy vyplývá,  že odstup dvou rodinných domů by měl být minimálně sedm metrů a pokud nejsou ve stěnách domů okna z žádných obytných místností může být vzdálenost rodinných domů zmenšena až na čtyři metry. Pokud je rodinný dům výjimečně situován dle charakteru okolní zástavby až na hranici pozemku, nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádná okna ani stavební či větrací otvory.

Stavby rodinných domů (i se svými okny) je nutno tedy realizovat tak, aby nenarušovaly obytné a životní prostředí, ve kterém by měla být zaručena v území pohoda pro bydlení. Kromě stavebních zákonů stavebníci by měli respektovat i občanský zákoník a zdržet se toho, co by mohlo způsobit obyvatelům sousedních pozemků omezení osvětlení, oslunění, zamezit pronikání hluku, prachu, nečistot  a podobně.

Stavby rodinných domů (i se svými okny) je nutno tedy realizovat tak, aby nenarušovaly obytné a životní prostředí

Souhlasy sousedů jsou nutné

Pokud chtějí vlastníci sousedního pozemku či nemovitosti realizovat stavbu či přestavbu rodinného domu, musí mít pro ohlášení stavby souhlasy sousedních nemovitost, dle ustanovení stavebního zákona § 105 Ohlášení stavby:

  1. f) souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu.

Je třeba dále připomenout, že je nutné pro dobré sousedské vztahy, vzájemná dohoda. Konečné slovo ale bude mít příslušný stavební úřad.


You must be logged in to post a comment Login